ძიება
ნაპოვნია ""   31 სიახლე
დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს ,,გლობალ სელის“ განცხადების განხილვისა და არასტანდარტული სახის (ე.წ. Bulk) მოკლე ტექსტური შეტყობინებების...

შპს ,,გლობალ სელის“ განცხადების განხილვისა და არასტანდარტული სახის (ე.წ. Bulk) მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მომსახურების ბაზრის სეგმენტზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის ჩატარების მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომი „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიაში შემოვიდა შპს ,,გლობალ სელის“ განცხადება (კომისიაში რეგისტრაციის Nშ-19-6/4334; 11.11.2019), საიდანაც ირკვევა, რომ შპს ,,მაგთიკომმა“ და ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „სტერეო +“-ის ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან...

შპს „სტერეო +“-ის ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების თაობაზე I.    საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიის (შემდგომში „კომისია“) ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო ჯგუფის N19-10-2466 17.12.2019 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე კომისიაში დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება შპს „სტერეო+“- ის მიერ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ ...

დეკემბერი
30 2019
10:02

„საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების...

  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება №6 2019 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი   „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2016 წლის პირველი მარტის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  საქართველოს ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის №64 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის №64 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ (შემდგომში “კომისია”) განიხილა კომისიის 2019 წლის 30 დეკემბრის N64 სხდომაზე წარმოდგენილი დღის წესრიგის პროექტი და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 177-ე მუხლის მე-4 ნაწილის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 121  მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, კენჭისყრის ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს ,,მთავარი არხისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს ,,მთავარი არხისთვის“  ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I. აღწერილობითი ნაწილი 2019 წლის 25 დეკემბერს, კომისიის აპარატის სამართლებრივ დეპარტამენტს შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცა კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტის 2019 წლის 25 დეკემბრის №19-10-2541 სამსახურებრივი ბარათი თანდართულ მასალასთან (წერილობითი დოკუმენტაცია; CD) ერთად. სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულია, რომ კომისიის აპარატის აუდიო- ვიზუალური მედია ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს ,,სერვისბოქსის“ მიმართ შპს ,,ბიზნეს ცენტრი სასტუმრო რუსთავის“ საჩივართან დაკავშირებით წარმოდგენილი...

შპს ,,სერვისბოქსის“ მიმართ შპს ,,ბიზნეს ცენტრი სასტუმრო რუსთავის“ საჩივართან დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და დავის განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში კომისია) აღნიშნავს, რომ 2019  წლის  24  დეკემბერს,  შპს  ,,ბიზნეს  ცენტრი  სასტუმრო  რუსთავმა“  კომისიას  შპს ,,სერვისბოქსის“ წინააღმდეგ საჩივრით მიმართა, სადაც აღნიშნულია, რომ შპს ,,ბიზნეს ცენტრი ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს ,,სერვისბოქსის“ მიმართ შპს ,,საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციის” საჩივართან დაკავშირებით...

შპს ,,სერვისბოქსის“ მიმართ შპს ,,საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციის” საჩივართან დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და დავის განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში კომისია) აღნიშნავს, რომ 2019 წლის 24 დეკემბერს, შპს ,,საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კომპანიამ“ კომისიას შპს ,,სერვისბოქსის“ წინააღმდეგ მიმართა განცხადებით, სადაც აღნიშნულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კომისიაში ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

”საქართველოში საერთაშორისო ზარების ტერმინაციის დროებითი რეგულაციის დადგენის თაობაზე” საქართველოს...

”საქართველოში საერთაშორისო ზარების ტერმინაციის დროებითი რეგულაციის დადგენის თაობაზე” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2017 წლის 16 მაისის №345/22 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია   (შემდგომში ,,კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის 2019 წლის 28 ნოემბრის Nგ-19-23/660 გადაწყვეტილებით დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ”საქართველოში საერთაშორისო ზარების ტერმინაციის დროებითი რეგულაციის ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „პოვერნეტის“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე

შპს „პოვერნეტის“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და  ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე I.    აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მოხსენებითი ბარათიდან (N19-10-2211, 15.11.2019) ირკვევა, რომ „შპს „პოვერნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე“   ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „საბნეტის“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე

შპს „საბნეტის“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე I.    აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის  აპარატის   ადმინისტრაციის    საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის სამსახურებრივი ბარათიდან (N19-10-2324, 29.11.2019) ირკვევა, რომ შპს „საბნეტს“ კომისიაში არ წარმოუდგენია 2019 წლის ოქტომბრის თვის ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები