შპს „სტერეო +“-ის ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების თაობაზე

ნომერი: გ-20-18 / 59

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 04, 2020 19:20

მიღების თარიღი დეკემბერი 30, 2019

შპს „სტერეო +“-ის ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების თაობაზე

I.    საქმის აღწერა

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიის (შემდგომში „კომისია“) ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო ჯგუფის N19-10-2466 17.12.2019 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე კომისიაში დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება შპს „სტერეო+“- ის მიერ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების საკითხის განხილვის თაობაზე. აღნიშნული მოხსენებითი ბარათის თანახმად, კომისიას 2019 წლის 30 ოქტომბერს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა წერილობით (N16/116934) აცნობა, რომ კომისიის რეგულირებას დაქვემდებარებული სუბიექტების გარკვეულ ნაწილს, მათ შორის შპს „სტერეო +“-ს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისათვის არ წარუდგენიათ 2018 წლის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული აუდირებული ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებები.

კომისიამ   შპს   „სტერეო   +“-ს   წერილობით   (Nგ-19-01/3897   11.12.2019)  აცნობა, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომისია მიმართავდა კანონმდებლობით განსაზღვრულ   ზომებს. შპს „სტერეო+“-მა კომისიას წერილობით (13.12.19 Nშ-19-6/4811) აცნობა, რომ კომპანიას კომუნიკაცია აქვს ბუღალტრული აღრიცხვის,   ანგარიშგებისა  და აუდიტის   ზედამხედველობის   სამსახურთან   და  შპს „სტერეო+“ ამზადებს შესაბამის დოკუმენტს ზემოაღნიშნულ სამსახურში წარსადგენად.

კომისია აღნიშნავს, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ კომისიისთვის მოწოდებული ინფორმაციის (წერილი 25.12.2019 N Nშ-19-6/4969) შესაბამისად, კომისიისთვის ცნობილი გახდა, რომ შპს „სტერეო+-ს“ კვლავ არ ჰქონდა წარდგენილი ანგარიშგების დოკუმენტი აღნიშნულ სამსახურში.

შპს „სტერეო +“-ის მიერ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების საკითხის განხილვა დაინიშნა 2019 წლის 30 დეკემბრის კომისიის სხდომაზე. შპს „სტერეო +“-ს გაეგზავნა შეტყობინება და განემარტა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის    98-ე   და   99-ე   მუხლებით   გათვალისწინებული  მტკიცებულებებისა და შუამდგომლობებისწარმოდ გენის, ადმინისტრაციულ წარმოებაში   არსებული დოკუმენტებისა და სხვა მასალების გაცნობის უფლება.

2019 წლის 30 დეკემბერს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა კომისიას წერილობით აცნობა (Nშ-19-6/5042) რომ 26 დეკმბერს ტექნიკური ხარვეზის გამო ვერ მოხერხდა შპს „სტერეო +“-ის მიერ ანგარიშგების დოკუმენტის წარდგენა, თუმცა 2019 წლის 30 დეკემბერს 11:53 აიტვირთა შპს „სტერეო+“- ის ანგარიშგების დოკუმენტი სამსახურის პორტალზე.

2019 წლის 30 დეკემბრის კომისიის სხდომაზე გამოცხადდნენ შპს „სტერეო +“-ის წარმომადგენლები   ნ.გელაძე  და  გ.ხითარიშვილი,  რომლებმაც  განაცხადეს,  რომ შპს„სტერეო  არიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში, შესაბამისად ადმინისტრაციული წარმოება უნდა შეწყდეს. მათ ასევე განაცხადეს, რომ მათ მიერ აღნიშნული დოკუმენტის წარდგენა ვერ მოხერხდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ტექნიკური ხარვეზის გამო და არა შპს „სტერეო +“-ის მიზეზით.

II.  კომისიის მიერ შესწავლილი მტკიცებულებები;

1. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წერილი (Nგ-19-01/3376  14.11.2019);

2.   კომისიის წერილი (N გ-19-01/3897  11.12.2019) შპს „სტერეო +“-ს;

3.   შპს „სტერეო +“-ის წერილი 13.12.19 Nშ-19-6/4811;

4.   შპს „სტერეო +“-ს წარმომადგენლების მიერ კომისიის 2019 წლის 30 დეკემბრის კომისიის სხდომაზე გაკეთებული ახსნა-განმარტებები;

III. კომისიის მიერ დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები

1. შპს „სტერეო +“ წარმოადგენს მაუწყებლობის სფეროში კომისიის მიერ ავტორიზებულ პირებს;ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ კომისიისთვის მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, შემოსავლების    სამსახურის    ბაზის    მიხედვით,     შპს    “სტერეო+“  წარმოადგენს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს   კანონის    მე-2    მუხლის    პირველი    პუნქტის    უ)    ქვეპუნქტით განსაზღვრულ III კატეგორიის საწარმოს; ასევე, როგორც ჯგუფში შემავალ საწარმოს რიგი ვალდებულებები გააჩნია მსგაავსად სდპ, I და II კატეგორიების საწარმოებისა.

2.  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, შპს „სტერეო +“   ვალდებულია  ამ კანონით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), მმართველობის ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება და ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნა ერთად, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა,  წარუდგინოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის სამსახურს მის მიერ დადგენილი წესით; 

3.   ბუღალტრული    აღრიცხვის,  ანგარიშგების    და    აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით, შპს „სტერეო +“-ს წინამდებარე გადაწყვეტილების მიღების     მომენტისათვის    წარდგენილი   აქვს   2018   წლის  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების    და    აუდიტის  შესახებ“    საქართველოს    კანონით განსაზღვრული შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტი.

IV. სამართლებრივი საფუძველი და დასაბუთება

1.  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, სუბიექტი (გარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა) ვალდებულია მისთვის ამ კანონით დადგენილი ფინანსური    ანგარიშგება    (მათ    შორის,    კონსოლიდირებული ანგარიშგება), მმართველობის ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება და ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნა ერთად, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა,  წარუდგინოს  სამსახურს მის მიერ დადგენილი წესით;

2.  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, შესაბამისად, სდპ, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოები და პირველი და მეორე კატეგორიების ჯგუფები ვალდებული       არიან,             უზრუნველყონ            საკუთარი            ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ამ კანონის მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით, თუ შესაბამისი სფეროს მარეგულირებელი ნორმატიული აქტებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.   ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მესამე და მეოთხე კატეგორიების საწარმოები და არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირები გათავისუფლებული არიან ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ვალდებულებისაგან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი. ამავე მუხლის მე-4 პუნქტი ითვალისიწნებს, რომ   ამ მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნა ვრცელდება იმ სუბიექტზედაც, რომელიც არის ჯგუფში შემავალი შვილობილი საწარმო.

3.  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, სდპ-მა და პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებმა უნდა მოამზადონ და სამსახურს უნდა წარუდგინონ მმართველობის ანგარიშგება. მმართველობის ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის წესს შესაბამისი ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნების გათვალისწინებით ადგენს სამსახური. ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, მმართველობის ანგარიშგება მოიცავს: ა) საქმიანობის მიმოხილვას; ბ) კორპორაციული მართვის ანგარიშგებას; გ) არაფინანსურ ანგარიშგებას, ხოლო ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობის მიმოხილვას ამზადებენ სდპ და პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოები;

4.  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ამ კანონისა და მის საფუძველზე მარეგულირებელი/საზედამხედველო ორგანოს მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტის მოთხოვნების დარღვევისათვის მარეგულირებელი/საზედამხედველო ორგანოს რეგულირებისადმი/ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტის მიმართ გამოსაყენებელ სანქციებს განსაზღვრავს შესაბამისი მარეგულირებელი/საზედამხედველო ორგანო;

5.  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ამ კანონის მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტით         გათვალისწინებული   ბუღალტრული   აღრიცხვისა   და   ფინანსური ანგარიშგების წარმოებისა და კონსოლიდაციის წესების, მე-7 მუხლის, მე-8 მუხლის, მე-9 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტებისა და მე-16 მუხლის მე-11 პუნქტის მოთხოვნების შეუსრულებლობა ან/და აუდიტორული შემოწმების ჩატარებისათვის თავის არიდება გამოიწვევს სუბიექტის დაჯარიმებას: ა) მეოთხე კატეგორიის საწარმოსი – 500 ლარის ოდენობით; ბ) მესამე კატეგორიის საწარმოსი– 1 000 ლარის ოდენობით; გ) მეორე კატეგორიის საწარმოსი – 5 000 ლარის ოდენობით; დ) პირველი კატეგორიის საწარმოსი და სდპ-ისა – 10 000 ლარის ოდენობით. ხოლო მეორე პუნქტის თანახმად, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისათვის სამსახურმა შესაძლებელია ფულადი ჯარიმის ნაცვლად წერილობითი გაფრთხილება გამოიყენოს. სამსახურის წერილობითი გაფრთხილების შეუსრულებლობის ან/და პასუხისმგებლობის დაკისრებიდან 1 თვის ვადაში შესაბამისი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სუბიექტს უორმაგდება დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა;

6.  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების საფუძველია ამ კანონით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის გამოვლენა. ამ  შემთხვევაში უფლებამოსილი პირი აღნიშნული  საქმის      განხილვის     შედეგებზე    დაყრდნობით   გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, ამ კანონის 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისგამოვლენისას     ინდივიდუალურ     ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს გამოსცემს შესაბამისი მარეგულირებელი/საზედამხედველო ორგანო.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,  შპს „სტერეო +“-ს მიერ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 2018 წლის ანგარიშგებების, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში 2019 წლის პირველ ოქტომბრამდე წარუდგენლობით დარღვეულია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი, რაც „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე  მუხლის  შესაბამისად   სანქცირების  საფუძველია.  გამომდინარე  იქიდან,  რომ  შპს „სტერეო +“-მა კომისიაში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შემდგომ წარადგინა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში, კომისიას მიაჩნია, რომ შპს „სტერეო +“ ცნობილი უნდა იქნას სამართალდამრღვევად და უნდა გათავისუფლდეს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან, ვინაიდან ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში აღმოფხვრა სამართალდარღვევა.

V.   სარეზოლუციო ნაწილი

ყოველივე ზემოაღნიშნულის  გათვალისწინებით,  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე, 95-ე, 96-ე და 97-ე მუხლების,  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის, მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის, 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 26-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, კომისიამ, კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად,

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. შპს „სტერეო +“ ცნობილი იქნას სამართალდამრღვევად „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის დარღვევის გამო;

2. შპს „სტერეო +“ გათავისუფლდეს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან;

3. დაევალოს კომისიის  ადმინისტრაციას აღნიშნული გადაწყვეტილების შპს „სტერეო +“-სთვის და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისთვის გაგზავნა  და  კომისიის  ოფიციალურ  ვებგვერდზე  (www.gncc.ge) გამოქვეყნება (ო.ვოტ);

4. დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივ დეპარტამენტს (თ.ხუხუნაიშვილი) შპს „სტერეო +“-ის სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე ინფორმაციის კომისიის შესაბამის უწყებრივ რეესტრში შეტანის უზრუნველყოფა;

5. გადაწყვეტილება ძალაში შედის გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის შპს „სტერეო+“-სთვის ჩაბარების დღიდან;

6. გადაწყვეტილება   შეიძლება   გასაჩივრდეს   ქ.   თბილისის   საქალაქო   სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.,  N6) შპს „სტერეო +“-სთვის ჩაბარების დღიდან ერთი თვის ვადაში;

7. კონტროლი  აღნიშნული  გადაწყვეტილების  (მე-4   პუნქტის  გარდა)  შესრულებაზე დაევალოს კომისიის  ადმინისტრაციას (ო. ვოტ).

ვახტანგ აბაშიძე   წევრი

მერაბ ქათამაძე  წევრი

კახი ბექაური   თავმჯდომარე

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები