ძიება
ნაპოვნია ""   31 სიახლე
დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „ჯეონეთისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ

შპს „ჯეონეთისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია") აღნიშნავს, რომ კომისიას   განცხადებით   მიმართა   შპს   „ჯეონეთმა”   (კომისიაში   რეგისტრაციის   №(შ-19-7/4851,17.12.2019) ქ. თბილისში 1000 სააბონენტო ნომერზე ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „დათაჰაუს გლობალისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლებების მინიჭების შესახებ

შპს „დათაჰაუს გლობალისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლებების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში “კომისია") აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით მიმართა შპს „დათაჰაუს გლობალმა“ (კომისიაში რეგისტრაციის №(№შ-19-7/4899, 20.12.2019, №შ-19-7/4898, 20.12.2019, შ-19-7/4900, 20.12.2019, №შ-19-7/4904, 20.12.2019, №შ-19-7/4908, 20.12.2019, №შ-19-7/4909, 20.12.2019, №შ-19-7/4910 20.12.2019)) ინტელექტუალური ქსელებით (უფასო) ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „დათაჰაუს გლობალისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლებების მინიჭების შესახებ

შპს „დათაჰაუს გლობალისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლებების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია") აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებებით მიმართა შპს „დათაჰაუს გლობალმა” (კომისიაში რეგისტრაციის №(შ-19-7/4868, 18.12.2019, №შ-19-7/4869, 18.12.2019) ქ. თბილისში და ქ. ბათუმში 2000 სააბონენტო ნომერზე ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „დათაჰაუს გლობალისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლებების მინიჭების შესახებ

შპს „დათაჰაუს გლობალისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლებების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში “კომისია") აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებებით მიმართა შპს „დათაჰაუს გლობალმა“ (კომისიაში რეგისტრაციის №(№შ-19-7/4970, 25.12.2019 და №შ-19-7/4971, 25.12.2019) ინტელექტუალური ქსელებით (უფასო) მომსახურებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის 20 (ოცი) სააბონენტო ნომერზე (800 XXX ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „ფაინენშელის სატელევიზიო არხისთვის“ მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ

შპს „ფაინენშელის სატელევიზიო არხისთვის“ მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით მიმართა შპს „ფაინენშელის სატელევიზიო არხმა“ (ს/ნ 405360087) (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-6/4745, 10.12.2019) ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად  ავტორიზაციის გავლის თაობაზე. კერძოდ,    განცხადების   ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

ი/მ „ილო ლაბაძის“ (ს/კ 18001016147) კუთვნილი საოპერაციო აქტივის (რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F73...

ი/მ „ილო ლაბაძის“ (ს/კ 18001016147)  კუთვნილი  საოპერაციო აქტივის (რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F73 ლიცენზია) და  შპს „იმერ TV“-ს (ს/ნ 430024948) კუთვნილი  საოპერაციო აქტივის (ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებები) შპს „იმერ ტვ+“-ის (ს/ნ430039530) მიერ  შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ საქართველოს    კომუნიკაციების    ეროვნული    კომისია   ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „საკუთრების დაცვის სამმართველო პირველისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური...

შპს „საკუთრების დაცვის სამმართველო პირველისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „საკუთრების დაცვის სამმართველო პირველმა“ (რეგისტრირებულია ქ. ქუთაისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2007 წლის 8 თებერვალს; ს.კ. №212783353) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“-სთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით...

შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“-სთვის არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“-მა (რეგისტრირებულია სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ   2012   წლის   პირველ სექტემბერს;   ს.კ.   №426529759) ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „ახალი ტაქსისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული...

შპს „ახალი ტაქსისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „ახალმა ტაქსმა“ (რეგისტრირებული სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2016 წლის 28 ივნისს; ს.კ. №416327460) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/4610, 29.11.19) ქ. გარდაბანში ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური...

შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ“ (რეგისტრირებული სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2010 წლის 1 ნოემბერს; ს.კ. №404389693) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები