შპს „საბნეტის“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე

ნომერი: გ-19-18 / 732

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 05, 2020 23:29

მიღების თარიღი დეკემბერი 30, 2019

შპს „საბნეტის“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე

I.    აღწერილობითი ნაწილი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის  აპარატის   ადმინისტრაციის    საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის სამსახურებრივი ბარათიდან (N19-10-2324, 29.11.2019) ირკვევა, რომ შპს „საბნეტს“ კომისიაში არ წარმოუდგენია 2019 წლის ოქტომბრის თვის რეგულირების ყოველწლიური საფასურის გაანგარიშებები (1.9 ფორმა).

კომისიის  აპარატის  სამართლებრივი  დეპარტამენტის  სამსახურებრივი  ბარათის  (N 19-10-2433, 16/12/2019) პასუხად, კომისიის აპარატის ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის სამსახურებრივი ბარათიდან (N 19-10-2451; 16/12/2019) ირკვევა, რომ შპს „საბნეტს“ არ წარმოუდგენია 2019 წლის ოქტომბრის თვის სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები.

კომისიის აპარატის ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სამსახურებრივი ბარათის (N19-10-2324, 29.11.2019) და კომისიის აპარატის ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის სამსახურებრივი ბარათის (N 19-10-2451; 16/12/2019) საფუძველზე კომისიაში დაიწყო მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება შპს „საბნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, ხოლო საკითხის განხილვის დღედ განისაზღვრა 2019 წლის 26 დეკემბერი. აღნიშნულის თაობაზე შპს „საბნეტს“  გაეგზავნა შეტყობინება  (N გ-19-03/3952, 17/12/2019) და მოწვეულ იქნა ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის მისაღებად. მას, ასევე, განემარტა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 98–ე და 99–ე მუხლებით გათვალისწინებული მტკიცებულებების და შუამდგომლობების წარმოდგენის, აგრეთვე, საქმის გარემოებათა გამოკვლევისა და ადმინისტრაციული წარმოების მასალების გამოთხოვის უფლება.

კომისია ასევე აღნიშნავს, რომ კომისიის შეტყობინებით  (N გ-19-03/4019, 23/12/2019) შპს „საბნეტს“ ეცნობა, რომ 2019 წლის 26 დეკემბრის ნაცვლად საკითხის განხილვა გაიმართება 2019 წლის 30 დეკემბერს, 12 საათზე. აღნიშნულის თაობაზე შპს „საბნეტს“ ეცნობა კომისიის შეტყობინებით (N გ-19-03/4019, 23/12/2019), რომელიც კომპანიას არ ჩაბარდა. კომისიის შეტყობინება (N გ-19-03/4019,

23/12/2019) შპს „საბნეტის“ კომისიის სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე გამოქვეყნდა კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე (http://www.gncc.ge/ge/shetyobinebebi/shetyobineba-shps-sabnets.page).

კომისიის აპარატის ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სამსახურებრივი ბარათიდან (N19-10-2533, 25.12.2019) ირკვევა, რომ შპს „საბნეტმა“ კომისიაში წარმოადგინა 2019 წლის ოქტომბრისა და ნოემბრის თვეების რეგულირების საფასურის გაანგარიშების (1.9) ფორმები და წარმოდგენილი გაანგარიშების შესაბამისად, ზედმეტად ერიცხება რეგულირების საფასური 5.10 ლარის ოდენობით. 

კომისია ასევე აღნიშნავს, რომ შპს „საბნეტმა“ კომისიაში წარმოადგინა 2019 წლის ოქტომბრისა და ნოემბრის თვეების სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები.

კომისია   აღნიშნავს,   რომ   საკითხის   განხილვა   კომისიაში   გაიმართა   კომისიის 2019 წლის 30 დეკემბრის  სხდომაზე.  კომისიის  სხდომაზე  არ  გამოცხადებულა შპს „საბნეტი“.  ვინაიდან,  შპს „საბნეტისთვის“ გაგზავნილი    შეტყობინების  შინაარსი საჯაროდ გამოქვეყნდა კომისიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, კომისიის მიერ შესრულებული    იქნა   საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  95-ე  მუხლის მოთხოვნა დაინტერესებული მხარის ადმინისტრაციულ წარმოებაში ჩაბმასთან დაკავშირებით და  კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია საკითხის განხილვა შპს „საბნეტის“ დაუსწრებლად.

II. ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში შესწავლილი მტკიცებულებები

1. კომისიის  აპარატის  ადმინისტრაციის  საფინანსო-საბიუჯეტო    სამსახურებრივი  ბარათი (N19-10-2324, 29.11.2019);

2.    კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის სამსახურებრივი ბარათი (N 19-10-2433, 16/12/2019);

3. კომისიის აპარატის ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის სამსახურებრივი  ბარათი (N 19-10-2451; 16/12/2019);

4.    კომისიის  შეტყობინება  (N  გ-19-03/3952,  17/12/2019)    და  აღნიშნული  შეტყობინების  შპს „საბნეტისთვის“ გაგზავნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (AP01007052550);

5.    კომისიის   შეტყობინება (N გ-19-03/4019, 23/12/2019) და   აღნიშნული   შეტყობინების   შპს „საბნეტისთვის“ გაგზავნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (AP01007052792), ასევე, კომპანიის კომისიის სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით შეტყობინება საჯაროდ გამოქვეყნდა კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე (http://www.gncc.ge/ge/shetyobinebebi/shetyobineba-shps-sabnets.page);

6. კომისიის აპარატის ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სამსახურებრივი ბარათი (N19-10-2533, 25.12.2019);

7.     ამონაწერი   მეწარმეთა   და   არასამეწარმეო   (არაკომერციული)   იურიდიული  პირების რეესტრიდან და მონაცემები კომისიის უწყებრივი რეესტრიდან შპს „საბნეტის“ შესახებ;

III. კომისიის მიერ დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები

1.     შპს „საბნეტი“ 2011 წლის 16 სექტემბრიდან წარმოადგენს ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებულ პირს (ავტორიზებული საქმიანობის სახე: A.F.2 ადგილობრივი დაშვების           (უსადენო)     ქსელის     შესაბამისი     ელემენტებითა     და     საშუალებებით უზრუნველყოფა; რადიოსიხშირული, ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის შესაბამისი ელემენტებისა და საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა; A.F.3 ძირითადი საკომუტაციო ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა: პაკეტური საკომუტაციო საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა; B.F.2 ინტერნეტ მომსახურება: WiFi);

2. შპს „საბნეტი“, როგორც ავტორიზებული პირი, ვალდებულია შეასრულოს ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა, მათ შორის, საქართველოს მთავრობის დადგენილებები, აგრეთვე კომისიის დადგენილებები და გადაწყვეტილებები;

3.  „საქართველოს  კომუნიკაციების  ეროვნული  კომისიის   2011  წლის  25  მარტის  N144/22 გადაწყვეტილების      ნაწილობრივ     ძალადაკარგულად     ცნობისა     და     სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 11 თებერვლის N95/19 გადაწყვეტილებით  ყველა იმ პირს, ვისაც გავლილი აქვს ავტორიზაცია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობაზე ან მაუწყებლობაზე, ასევე ვინც ფლობს კომისიის მიერ გაცემულ ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის ან მაუწყებლობის სფეროში საქმიანობის ლიცენზიას, დაევალათ ამ გადაწყვეტილების დანართი N1–ით განსაზღვრული სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების შევსება და კომისიაში წარმოდგენა, ამ ფორმებში მითითებული პერიოდულობით;

4.     შპს „საბნეტს“ კომისიაში არ ჰქონდა წარმოდგენილი 2019 წლის ოქტომბრის და ნოემბრის თვეების რეგულირების ყოველწლიური საფასურის გაანგარიშებები (1.9 ფორმა); ასევე, არ ჰქონდა  წარმოდგენილი    2019  წლის  ოქტომბრისა და ნოემბრის    სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები;

5. ამ გადაწყვეტილების მიღების დროისათვის შპს „საბნეტმა“ კომისიაში წარმოადგინა 2019 წლის ოქტომბრის და ნოემბრის თვეების რეგულირების ყოველწლიური საფასურის გაანგარიშებები (1.9 ფორმა) და წარმოსგენილი გაანგარიშებების შესაბამისად, ზედმეტად ერიცხება რეგულირების საფასური 5.10 ლარის ოდენობით;

6.     ამ   გადაწყვეტილების   მიღების   დღისათვის   შპს   „საბნეტმა“   წარმოადგინა   2019   წლის ოქტომბრისა და ნოემბრის თვეების სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები;

7.  შპს „საბნეტის“ მიმართ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის არც ერთი სახე მსგავსი/ანალოგიური დარღვევისათვის გამოყენებული არ ყოფილა.

IV. გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები და დასაბუთება

1. „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტის შესაბამისად, ავტორიზებული პირი ვალდებულია შეასრულოს ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა, მათ შორის, საქართველოს მთავრობის დადგენილებები, აგრეთვე, კომისიის დადგენილებები და გადაწყვეტილებები.

2. „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, რეგულირების საფასურის ოდენობას შეადგენს, ავტორიზებული პირის მიერ განხორციელებული და რეგულირებას დაქვემდებარებული საქონლის (მომსახურების) მიწოდების ან/და შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულების (დღგ-ის გარეშე) 0,75 პროცენტი. ავტორიზებული პირები ვალდებული არიან ყოველთვიურად, არა უგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 20 რიცხვისა, კომისიის დადგენილებით დამტკიცებული ფორმით წარუდგინონ კომისიას ინფორმაცია გაანგარიშებული რეგულირების საფასურის შესახებ და კომისიის ანგარიშზე ჩარიცხონ რეგულირების საფასური;

3. „რეგულირების საფასურის განსაზღვრისა და გადახდის წესების შესახებ“ კომისიის 2005 წლის 28 ოქტომბრის №12 დადგენილების შესაბამისად, დადგენილია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული პირები და მაუწყებლობის სფეროში ლიცენზიის მფლობელი/ავტორიზებული პირები ვალდებულნი არიან ყოველთვიურად, არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 20 რიცხვისა, ამ დადგენილებით განსაზღვრული ფორმით (დანართი №1) ელექტრონულად, კომისიის საერთო სტატისტიკური ბაზის (http://stats.gncc.ge) ფორმა 1.9-ის (რეგულირების საფასურის გაანგარიშების ფორმა) საშუალებით, წარუდგინონ კომისიას ინფორმაცია საანგარიშო თვის გაანგარიშებული რეგულირების საფასურის თაობაზე და ჩარიცხონ კომისიის ანგარიშზე რეგულირების საფასური;

4.   „საქართველოს   კომუნიკაციების   ეროვნული   კომისიის    2011   წლის   25  მარტის   N144/22 გადაწყვეტილების  ნაწილობრივ  ძალადაკარგულად  ცნობისა  და სტატისტიკური  ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 11 თებერვლის N95/19 გადაწყვეტილების შესაბამისად,  კომისიამ  დაადგინა ავტორიზებულ  ან/და  ლიცენზიის  მფლობელ  პირთა  მიერ სტატისტიკური ანგარიშგების  ფორმების  შევსებისა  და  პერიოდულად  კომისიაში  წარმოდგენის ვალდებულება   ახალი   პირობებით,   ასევე   სტატისტიკური   აგარიშგების   ახალი  ფორმები   და გადაწყვიტა,   რომ   ყველა   იმ   პირს,   ვისაც   გავლილი   აქვს ავტორიზაცია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობაზე ან მაუწყებლობაზე, ასევე ვინც ფლობს კომისიის მიერ გაცემულ ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის ან მაუწყებლობის სფეროში საქმიანობის ლიცენზიას, დაევალოთ ამ გადაწყვეტილების დანართი №1–ით განსაზღვრული სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების შევსება და კომისიაში წარმოდგენა, ამ ფორმებში მითითებული პერიოდულობით;

5. „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად,  ავტორიზებული  პირის მიერ ელექტრონული კომუნიკაციების   სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის, კომისიის დადგენილებებითა და გადაწყვეტილებებით განსაზღვრული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების, დარღვევის ან/და ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო პირობების დარღვევის შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია დამრღვევი წერილობით გააფრთხილოს, ხოლო დენადი ხასიათის დარღვევის კომისიის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ ვადაში აღმოუფხვრელობის ან  1 წლის განმავლობაში ახალი ერთჯერადი ხასიათის დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში – დააკისროს ჯარიმა, რომლის ოდენობაა ავტორიზებული პირის ბოლო 12 კალენდარული თვის შემოსავლის (საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ერთობლივი შემოსავალი დღგ-ის გარეშე) 0,5 პროცენტი, მაგრამ არანაკლებ 3000 და არა უმეტეს 30000 ლარისა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომისიას მიაჩნია, რომ სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმებისა და რეგულირების საფასურის გაანგარიშებების დადგენილ ვადებში წარმოუდგენლობით შპს „საბნეტის“ მხრიდან ადგილი აქვს „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის, მე-19 მუხლის მე-2  პუნქტის  ბ) ქვეპუნქტის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის  2011 წლის 25 მარტის N144/22 გადაწყვეტილების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად ცნობისა და სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 11 თებერვლის N95/19 გადაწყვეტილების და „რეგულირების საფასურის განსაზღვრისა და გადახდის წესის შესახებ“ კომისიის 2005 წლის 28 ოქტომბრის №12 დადგენილებით განსაზღვრული პირობების დარღვევას, რაც  „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცირების საფუძველს წარმოადგენს. იმის გათვალისწინებით, რომ კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების დღისათვის შპს „საბნეტმა“ შეასრულა კანონმდებლობითა და კომისიის გადაწყვეტილებით მასზე დაკისრებული ვალდებულებები, კერძოდ, 2019 წლის 25 დეკემბრის მდგომარეობით, შპს ,,საბნეტმა“ შეავსო და კომისიაში წარმოადგინა 2019 წლის ოქტომბრისა და ნოემბრის თვეების როგორც რეგულირების   საფასურის გაანგარიშების 1,9 ფორმები, ისე, ელექტრონული სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები, კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია, შპს „საბნეტის“ სამართალდამრღვევად ცნობა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება.

V.   სარეზოლუციო ნაწილი

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის  მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის, მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის  ბ)  ქვეპუნქტის,  45-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის, 76-ე მუხლის პირველი ნაწილის ბ) ქვეპუნქტის, 95,  98-ე და 99-ე მუხლების, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის ბ) ქვეპუნქტის და 36-ე მუხლის მე-13 და მე-14 პუნქტების,  „რეგულირების საფასურის განსაზღვრისა და გადახდის წესების შესახებ“ კომისიის 2005 წლის 28 ოქტომბრის №12 დადგენილებისა და „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის  2011 წლის 25 მარტის N144/22 გადაწყვეტილების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად ცნობისა და სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 11 თებერვლის N95/19 გადაწყვეტილების  შესაბამისად, კომისიამ, კენჭისყრის შედეგად ერთხმად 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1.  შპს  „საბნეტი“  ცნობილ  იქნეს  სამართალდამრღვევად  „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის, მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტის,  „რეგულირების  საფასურის  განსაზღვრისა და გადახდის  წესის  შესახებ“ კომისიის  2005 წლის 28 ოქტომბრის №12 დადგენილების და „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის N144/22 გადაწყვეტილების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად ცნობისა და სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 11 თებერვლის N95/19 გადაწყვეტილების დარღვევის გამო;

2.    შპს „საბენტი“ გათავისუფლდეს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან;

3. დაევალოს  კომისიის ადმინისტრაციას  (ნ.შოვნაძე)  აღნიშნული  გადაწყვეტილების  შპს „საბნეტისთვის“    გაგზავნა    და    კომისიის    ოფიციალურ    ვებგვერდზე    (www.gncc.ge) გამოქვეყნება;

4.     დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივ დეპარტამენტს (თ. გოშუა) შპს „საბნეტის“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე ინფორმაციის კომისიის ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შეტანის უზრუნველყოფა;

5.     გადაწყვეტილება ძალაში შედის მისი დამოწმებული ასლის შპს „საბნეტისთვის“ ჩაბარების დღიდან;

6.  გადაწყვეტილება    შეიძლება    გასაჩივრდეს    ქ.    თბილისის    საქალაქო  სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ., №6) შპს „საბნეტისთვის“ ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

7.     კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე (გარდა მე-3 და მე-4 პუნქტებისა) დაევალოთ კომისიის აპარატის ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს (ნ. დევდარიანი) და  კომისიის აპარატის ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტს (ქ.რეხვიაშვილი).

კახი ბექაური   თავმჯდომარე

ვახტანგ აბაშიძე   წევრი

მერაბ ქათამაძე   წევრი

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები