ძიება
ნაპოვნია ""   29 სიახლე
დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს ,,ვიონი საქართველოსთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს ,,ვიონი საქართველოსთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I. საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში ,,კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის მოხსენებითი ბარათის (N 19-10-2398; 10.12.2019) საფუძველზე კომისიაში დაიწყო მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება სს ,,ვიონი საქართველოსთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, მის მიერ ,,ელექტრონული კომუნიკაციების ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს ,,სილქნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს ,,სილქნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I. საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში ,,კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის მოხსენებითი ბარათის (N 19-10-2398; 10.12.2019) საფუძველზე კომისიაში დაიწყო მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება სს ,,სილქნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, მის მიერ ,,ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I.    საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (შემდგომში „კომისია“) ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო ჯგუფის N19-10-2425   12.12.2019 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე კომისიაში დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის მიერ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „კატევე 1“-ის ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან...

შპს „კატევე 1“-ის ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან  გათავისუფლების თაობაზე  I.    საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიის (შემდგომში „კომისია“) ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო ჯგუფის N19-10-2425   12.12.2019 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე კომისიაში დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება შპს „კატევე 1“- ის მიერ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს ,,მაგთიკომისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს ,,მაგთიკომისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I. საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში ,,კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის მოხსენებითი ბარათის (N 19-10-2398; 10.12.2019) საფუძველზე კომისიაში დაიწყო მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება შპს ,,მაგთიკომისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, მის მიერ ,,ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს ,,გლობალ სელთან“ ურთიერთჩართვის შეჩერებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე შპს ,,ვიონი საქართველოს“ განცხადების...

შპს ,,გლობალ სელთან“ ურთიერთჩართვის შეჩერებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე შპს ,,ვიონი საქართველოს“ განცხადების განხილვის თაობაზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომ „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიაში შემოვიდა შპს ,,ვიონი საქართველოს“ განცხადება (კომისიაში რეგისტრაციის Nშ-19-6/4599; 28.11.2019), რომელშიც აღნიშნულია, რომ კომისიის 2019 წლის 6 ივნისის Nგ-16/355 გადაწყვეტილებით განხორციელდა P2P და A2P (ე.წ. Bulk SMS) მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „ჯი-დი-ეს თი-ვი“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს „ჯი-დი-ეს თი-ვი“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I.    საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას (შემდგომში „კომისია“) 2019 წლის 30 ოქტომბერს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა წერილობით (N16/116934) აცნობა, რომ კომისიის რეგულირებას დაქვემდებარებული სუბიექტების გარკვეულ ნაწილს, მათ შორის შპს „ჯი-დი-ეს თი-ვი“-ს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „ტელეიმედისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს „ტელეიმედისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I.    საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას (შემდგომში „კომისია“)  2019 წლის 30 ოქტომბერს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა წერილობით (N16/116934) აცნობა, რომ კომისიის რეგულირებას დაქვემდებარებული სუბიექტების გარკვეულ ნაწილს, მათ შორის შპს „ტელეიმედს“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის №62 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის №62 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ (შემდგომში “კომისია”) განიხილა კომისიის 2019 წლის 19 დეკემბრის N62 სხდომაზე წარმოდგენილი დღის წესრიგის პროექტი და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 177-ე მუხლის მე-4 ნაწილის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 121  მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, კენჭისყრის ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში დასაქმებულთათვის შემოწმების ჩატარების უფლებამოსილების...

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში დასაქმებულთათვის შემოწმების ჩატარების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ (შემდგომში “კომისია”), ავტორიზებული, ლიცენზიის ან/და ნებართვის მფლობელი პირების მიერ „მაუწყებლობის შესახებ” და “ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონების მოთხოვნებისა და ავტორიზაციის, სალიცენზიო და სანებართვო პირობების შესრულებაზე ზედამხედველობის და კონტროლის ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები