ძიება
ნაპოვნია ""   29 სიახლე
დეკემბერი
19 2019
0:00

ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღისთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური...

ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღისთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნულმა ბოტანიკურმა ბაღმა (რეგისტრირებული   სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს     მიერ     2011     წლის 28 ივლისს; ს.კ. № ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „შავი ზღვის ტერმინალისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით...

შპს „შავი ზღვის ტერმინალისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „შავი ზღვის ტერმინალმა“ (რეგისტრირებული ვაკის რ-ის სასამართლოს მიერ 1996 წლის 5 ნოემბერს, რეგ. №5/4-976; ს.კ. №204892170) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/4476, 21.11.19) სოფელ ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით...

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/4576, 27.1.19) ქალაქ თბილისში დეციმეტრულ ტალღათა დიაპაზონებში ორი სიხშირის მინიჭების თაობაზე. სიხშირეები გათვალისწინებულია ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის...

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა (ს.კ. №204864548) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/4367, 14.11.19) ქ. თბილისში დეციმეტრულ ...

ნოემბერი
19 2019
17:54

საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ ,,საქართველოს...

ცნობა  №  19-33 საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ ,,საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2016 წლის პირველი მარტის № 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის მიზნით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, VII და IX თავებისა და   „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20  მუხლის  მე-4  ...

დეკემბერი
06 2019
15:03

საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ მობილური ქსელით საბითუმო...

ცნობა  №  19-37 საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ მობილური ქსელით საბითუმო მომსახურების ბაზრის შესაბამის სეგმენტზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის ჩატარების მიზნით „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, ამავე კანონის 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და მე-5 პუნქტის  ”გ” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-100 მუხლის მე-4 ნაწილის, VII და  IX თავების, ასევე ...

დეკემბერი
16 2019
16:51

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №21 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის№21 ზეპირი მოსმენის სხდომის  დღის  წესრიგი               ქ. თბილისი      2019  წლის 19 დეკემბერი, 15:00 საათი ,,საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2016 წლის პირველი მარტის № 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - (მომხს. პ.ბერია - სამართლებრივი ...

დეკემბერი
16 2019
16:53

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №10 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №10  მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი                ქ. თბილისი  2019  წლის 16 დეკემბერი, 15:00 საათი   შპს ,,საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციის“ განცხადების განხილვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და განცხადების განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ (მომხს. პ.ბერია - სამართლებრივი დეპარტამენტის ...

დეკემბერი
16 2019
19:36

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №62 სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №62 სხდომის დღის წესრიგი                 ქ. თბილისი  2019  წლის 19  დეკემბერი, 15:00 საათი  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის N62 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს.ო.ვოტ - ადმინისტრაციის უფროსი); შპს ,,გლობალ სელის“ განცხადებების განხილვის შესახებ (მომხს. ე.ჭახრაკია - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები