ძიება
ნაპოვნია ""   29 სიახლე
დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „თებელაინისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს „თებელაინისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I.    აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მოხსენებითი ბარათიდან (N19-10-2026, 16.10.2019) და სამსახურებრივი ბარათიდან (N19-10-2215, 15.11.2019) ირკვევა, რომ შპს „თებელაინს“ კომისიაში არ წარმოუდგენია 2019 წლის ივლისის, აგვისტოს და სექტემბრის ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „ჯეონეთისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ

შპს „ჯეონეთისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია") აღნიშნავს, რომ კომისიას   განცხადებით   მიმართა  შპს  „ჯეონეთმა” (კომისიაში   რეგისტრაციის  №(შ-19-7/4662, 03.12.2019) ქ. თბილისში 2000 სააბონენტო ნომერზე ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრისთვის არაავტორიზებადი...

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრისთვის არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრმა (რეგისტრირებული თბილისის რეგიონალური ცენტრის მიერ; ს.კ. №200280141) კომისიას მიმართა განცხადებით ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „ალიანსი ტივის“ (ს/კ 206326288) წილის 6%-ის შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ

შპს „ალიანსი ტივის“ (ს/კ 206326288) წილის 6%-ის შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია”) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით მიმართა შპს „ალიანსი ტივიმ“ (განცხადების კომისიაში რეგისტრაციის №19-6/4701 06.12.2019), შპს „ალიანსი ტივის“ წილის 6%-ის ფიზიკურ პირ ნაირა ეპიტაშვილის მიერ შეძენაზე კომისიისაგან წინასწარი თანხმობის მიღების მოთხოვნით. “ელექტრონული ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „დიჯი+“-ის მაუწყებლობის ავტორიზაციის მოდიფიცირებისა და კომისიის 2019 წლის 21 ნოემბრის №გ-19-1/651...

შპს „დიჯი+“-ის მაუწყებლობის ავტორიზაციის მოდიფიცირებისა და კომისიის 2019 წლის 21ნოემბრის №გ-19-1/651 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას   განცხადებით   მიმართა   შპს   „დიჯი+“-მა   (კომისიაში   რეგისტრაციის   №შ-19-6/4783,12/12/2019) მაუწყებლობის ავტორიზაციების მოდიფიცირების შესახებ. კერძოდ, ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური...

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების  შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ საქართველოს  საგარეო  საქმეთა  სამინისტრომ  განცხადებით  (კომისიაში  რეგისტრაციის  №შ-19-3/4877, 19.12.19) მომართა 2019 წლის 22-23 დეკემბერს საქართველოში დაგეგმილ თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

საზღვაო ხომალდებისთვის სახმობისა და ამოცნობის ნიშნის მინიჭების შესახებ

 საზღვაო ხომალდებისთვის სახმობისა და ამოცნობის ნიშნის მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ სსიპ „საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ“ კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის № შ-19-3/4635, 02.12.19), წარმოდგენილი სააპლიკაციო ფორმების  გათვალისწინებით,  საზღვაო  ხომალდებისთვის  („ANIUTA“,  „DENIZ  ALP“, „SURSAN  ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „მეგარონისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული...

შპს „მეგარონისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „მეგარონმა“ (რეგისტრირებული   დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ლი სასამართლოს მიერ 2003 წლის 3 ივლისს, რეგ. №2/4-3559; ს.კ. №205008882) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/4733, 10.12.19) ქ. თბილისში ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „ქართული კაპიტალ ჯგუფისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით...

შპს „ქართული კაპიტალ ჯგუფისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „ქართული კაპიტალ ჯგუფმა“ (რეგისტრირებული თბილისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2009 წლის 7 აგვისტოს, ს.კ. №204571427) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/4764, 11.12.19) ქ. ...

დეკემბერი
19 2019
0:00

შპს „ბი ენდ პისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული...

შპს „ბი ენდ პისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „ბი ენდ პიმ“  (რეგისტრირებული   ფოთის   სასამართლოს   მიერ   2003  წლის   19   მარტს, რეგ.№10/5/ბ-10; ს.კ. №215120223) კომისიას მიმართა ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები