ძიება
ნაპოვნია ""   26 სიახლე
დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს ,,ა+ბ“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს ,,ა+ბ“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I.  საქმის აღწერა საქართველოს  კომუნიკაციების  ეროვნული  კომისია  (შემდგომში  „კომისია“)  აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტის სამსახურებრივი ბარათის (N19-10-2300; 28.11.2019)  საფუძველზე კომისიაში დაიწყო მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება შპს „ა+ბ“-სთვის ადმინისტრაციული   ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს „ტელეკომპანია დიასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს „ტელეკომპანია დიასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I.     საქმის აღწერა საქართველოს  კომუნიკაციების  ეროვნული  კომისია  შემდგომში  („კომისია“) აღნიშნავს, რომ  კომისიის  აპარატის  აუდიოვიზუალური  მედია  მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტის   2019   წლის   28   ნოემბრის   №19-10-2306  სამსახურებრივი  ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს ,,რკინიგზის ტელეკომისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს ,,რკინიგზის ტელეკომისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I. საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის 2019 წლის 17 ოქტომბრის Nგ-19-18/606 გადაწყვეტილებით, შპს „რკინიგზის ტელეკომს“ მიეცა გაფრთხილება „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის  მე-2  პუნქტის  ა)  და  ბ) ქვეპუნქტების 26-ე  მუხლის  დარღვევის ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს ,,კავკასუს ონლაინისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს ,,კავკასუს ონლაინისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I. საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის 2019 წლის 17 ოქტომბრის Nგ-19-18/605 გადაწყვეტილებით, შპს „კავკასუს ონლაინს“ მიეცა გაფრთხილება „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის ა) და ბ) ქვეპუნქტების, 26-ე მუხლისა და კომისიის 2016 წლის 6 ოქტომბრის N677/11 ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

,,ნუმერაციის რესურსის გაცემის, გამოყენებისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს...

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება №5 2019 წლის 12 დეკემბერი ქ. თბილისი ,,ნუმერაციის რესურსის გაცემის, გამოყენებისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 21 თებერვლის №2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს კომუნიკაციების ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

5G ქსელისა და მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ

5G ქსელისა  და მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ 2019 წლის 12 დეკემბერს გამართული სხდომის ფარგლებში საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ინიცირებული იყო საჯარო ადმინისტრაციული   წარმოება   „5G   ქსელისა    და   მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობის სტრატეგიის“ დამტკიცების მიზნით. აღნიშნული დოკუმენტის დამტკიცებით კომისია  მიზნად  ისახავს  2020  წლის ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

სს „სილქნეტის” სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე

სს „სილქნეტის” სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე I.   საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის მოხსენებითი ბარათის (N19-10-2252, 22.11.2019) საფუძველზე კომისიაში დაიწყო მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება სს “სილქნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს „ინტერნეიშენალ ნეთვორკისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს „ინტერნეიშენალ ნეთვორკისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I.    აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მოხსენებითი ბარათიდან (N19-10-2026, 16.10.2019) და სამსახურებრივი ბარათიდან (N19-10-2215, 15.11.2019) ირკვევა, რომ შპს „ინტერნეიშენალ ნეთვორკს“ კომისიაში არ წარმოუდგენია 2019 წლის ივნისი, ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს „დისქავერი ჯორჯიასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

შპს „დისქავერი ჯორჯიასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I.           აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მოხსენებითი ბარათიდან (N19-10-2026, 16.10.2019) და სამსახურებრივი ბარათიდან (N19-10-2215, 15.11.2019) ირკვევა, რომ შპს „დისქავერი ჯორჯიას“ კომისიაში არ ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

ი/მ „მალხაზ გოგიტიძესთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

ი/მ „მალხაზ გოგიტიძესთვის“  ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე I.    აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის ადმინისტრაციის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მოხსენებითი ბარათიდან (N19-10-2026, 16.10.2019) და სამსახურებრივი ბარათიდან (N19-10-2215, 15.11.2019) ირკვევა, რომ ი/მ „მალხაზ  გოგიტიძეს“  კომისიაში  არ წარმოუდგენია  ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები