ძიება
ნაპოვნია ""   27 სიახლე
დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს „ურბან ფოუნისთვის“ ფიქსირებული სატელეფონო კავშირით მომსახურებისთვის ნუმერაციის რესურსის - დამისამართების...

შპს „ურბან ფოუნისთვის“ ფიქსირებული სატელეფონო კავშირით მომსახურებისთვის ნუმერაციის რესურსის - დამისამართების პრეფიქსის მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით მიმართა შპს „ურბან ფოუნმა“ (კომისიაში რეგისტრაციის №(შ-19-7/4642,02.12.2019) კომისიის 2012 წლის 21 თებერვლის N2 დადგენილებით დამტკიცებული „ნუმერაციის რესურსის გაცემის, გამოყენებისა და ანგარიშსწორების წესების“ ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის რადიოსიხშირეების სიხშირეების მინიჭების შესახებ

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის რადიოსიხშირეების  სიხშირეების მინიჭების  შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა     კომისიას მიმართა განცხადებით (№1/103-819ს, 21.11.2019), საქართველოს ტერიტორიაზე დაცვითი ღონისძიებების განხორციელებისთვის, სამსახურებრივი დანიშნულების რადიოსარელეო სადგურების სიხშირული რესურსით უზრუნველყოფის ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს ”რადიო იმედის” კერძო მაუწყებლობის №B50 ლიცენზიის მოდიფიცირებისა და კომისიის 2013 წლის 28 ოქტომბრის...

შპს ”რადიო იმედის” კერძო მაუწყებლობის №B50 ლიცენზიის მოდიფიცირებისა და კომისიის 2013 წლის 28 ოქტომბრის  №641/6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს  კომუნიკაციების  ეროვნული   კომისია  (შემდგომში   ,,კომისია”)  აღნიშნავს, რომ  კომისიას მიმართა შპს „რადიო იმედმა“ (№შ-19-6/3753, 18.09.2019), მისი კუთვნილი მაუწყებლობის №B50 ლიცენზიის მოდიფიცირების თხოვნით. კერძოდ, შპს „რადიო იმედი“ ...

დეკემბერი
12 2019
13:00

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის №61 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის №61 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ   საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ (შემდგომში “კომისია”) განიხილა კომისიის 2019 წლის 12 დეკემბრის N61 სხდომაზე წარმოდგენილი დღის წესრიგის პროექტი და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 177-ე მუხლის მე-4 ნაწილის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 121 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, კენჭისყრის ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს „ქომუნიქიუსთვის“ ფიქსირებული სატელეფონო კავშირით მომსახურებისთვის ნუმერაციის რესურსის - დამისამართების...

შპს „ქომუნიქიუსთვის“ ფიქსირებული სატელეფონო კავშირით მომსახურებისთვის ნუმერაციის რესურსის - დამისამართების პრეფიქსის მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას  განცხადებით  მიმართა  შპს „ქომუნიქიუმ“  (კომისიაში  რეგისტრაციის  №(შ-19-7/4715,09.12.2019) კომისიის 2012 წლის 21 თებერვლის N2 დადგენილებით დამტკიცებული „ნუმერაციის რესურსის გაცემის, გამოყენებისა და ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს „მაიფონის“ (ს/კ205270473) წილის 70%-ის შპს „ვ.კ“-ს (ს/კ 404587844) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის...

შპს „მაიფონის“ (ს/კ205270473) წილის 70%-ის შპს „ვ.კ“-ს (ს/კ 404587844) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში “კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას 2019 წლის 5 დეკემბერს №064 წერილით მიმართა შპს „მაიფონმა“ (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-6/4693 05.12.2019), შპს „მაიფონის“ წილის 70%-ის შპს „ვ.კ“-ს მიერ შეძენაზე კომისიისაგან წინასწარი თანხმობის ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

სსიპ „სმართ ლოჯიქისა“ (ს/კ 206350599) და სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ (ს/კ 204577699) შერწყმაზე...

სსიპ  „სმართ ლოჯიქისა“ (ს/კ 206350599) და სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ (ს/კ 204577699) შერწყმაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია”)  აღნიშნავს, რომ კომისიას 2019 წლის 27 ნოემბერს №17374 წერილით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-6/4615 29.11.2019) მიმართა ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებულმა პირმა სსიპ „სმართ ლოჯიქმა“, სსიპ „სმართ ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს „დაცვის სამსახური თბილისისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით...

შპს „დაცვის სამსახური თბილისისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „დაცვის სამსახურმა თბილისმა“ (რეგისტრირებული თბილისის რეგიონალური ცენტრალური საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2008 წლის 22 იანვარს; ს.კ. №205271310) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

რადიომოყვარულ დავით მამუკაშვილისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების...

რადიომოყვარულ  დავით მამუკაშვილისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა  და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდეგში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის № შ-19-9/4534, 25.11.19) მიმართა მოქალაქე დავით მამუკაშვილმა სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების თაობაზე. კომისია აღნიშნავს, რომ რადიომოყვარულთა კვალიფიკაციის განსაზღვრის ...

დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს „ვიქტორია სექიურითისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით...

შპს „ვიქტორია სექიურითისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „ვიქტორია სექიურითმა“ (რეგისტრირებულია თბილისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2006 წლის 30 იანვარს რეგ., №2680/006-შპს; ს.კ. №205119762) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/4432, ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები