ძიება
ნაპოვნია ""   27 სიახლე
დეკემბერი
12 2019
0:00

შპს ,,გლობალ სელთან“ ურთიერთჩართვის შეჩერებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე შპს ,,ვიონი საქართველოს“...

შპს ,,გლობალ სელთან“ ურთიერთჩართვის შეჩერებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე შპს ,,ვიონი საქართველოს“ განცხადებასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და განცხადების განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომ „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიაში შემოვიდა შპს ,,ვიონი საქართველოს“ განცხადება (კომისიაში რეგისტრაციის Nშ-19-6/4599; 28.11.2019), რომელშიც აღნიშნულია, რომ კომისიის 2019 წლის 6 ივნისის Nგ-16/355 ...

დეკემბერი
12 2019
16:47

„კავკასუს ონლაინს“ შესაძლოა ავტორიზაცია შეუჩერდეს

კომუნიკაციების კომისიამ შპს „კავკასუს ონლაინი“ და შპს „რკინიგზის ტელეკომი“ წილების კომისიის თანხმობის გარეშე გასხვისების გამო, 30-30 ათასი ლარით დააჯარიმა. კომისიამ კომპანიებს 17 ოქტომბერს გაფრთხილება მისცა და სამართალდარღვევის აღმოსაფხვრელად ვადა განუსაზღვრა. კომპანიები ვალდებული იყვნენ 3 დეკემბრამდე წილების გასხვისებამდე არსებული მდგომარეობა აღედგინათ და აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია კომისიაში წარედგინათ. თუმცა, კომპანიების მხრიდან აღნიშნული ვალდებულება არ ...

ნოემბერი
19 2019
17:58

საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ შპს ”რადიო იმედის” კერძო...

ცნობა  №  19-34 საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ შპს ”რადიო იმედის” კერძო მაუწყებლობის №B50 ლიცენზიის მოდიფიცირებისა და კომისიის 2013 წლის 28 ოქტომბრის  №641/6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის მიზნით ,,მაუწყებლობის  შესახებ” საქართველოს    კანონის     38-ე   მუხლის   მე-9   პუნქტის,   45-ე   მუხლის   ...

ნოემბერი
19 2019
18:00

საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ „5G ქსელისა და...

ცნობა  №  19-35 საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ „5G ქსელისა და მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობის სტრატეგიის“ დამტკიცების მიზნით „ნორმატიული   აქტების   შესახებ“   საქართველოს   კანონის   მე-20   მუხლის   მე-4 პუნქტის და საქართველოს ზოგადი  ადმინისტრაციული   კოდექსის 63-ე მუხლის,  ასევე VII და   ...

დეკემბერი
09 2019
18:04

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №20 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის№20 ზეპირი მოსმენის სხდომის  დღის  წესრიგი               ქ. თბილისი    2019  წლის 12 დეკემბერი, 15:00 საათი შპს ”რადიო იმედის” კერძო მაუწყებლობის №B50 ლიცენზიის მოდიფიცირებისა და კომისიის 2013 წლის 28 ოქტომბრის  №641/6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ...

დეკემბერი
09 2019
18:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №61 სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №61 სხდომის დღის წესრიგი               ქ. თბილისი    2019  წლის 12 დეკემბერი, 15:00 საათი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის N61 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს.ო.ვოტ - ადმინისტრაციის უფროსი); საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის რადიოსიხშირეების მინიჭების შესახებ (მომხს. თ.ძაგნიძე - მრჩეველი სიხშირული ...

დეკემბერი
12 2019
11:06
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები