ძიება
ნაპოვნია ""   21405 სიახლე
თებერვალი
12 2021
12:40

საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ „ადგილობრივი მაუწყებლობის...

ცნობა  №  21-03 საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ „ადგილობრივი  მაუწყებლობის  ზონალური  დაყოფის  შესახებ“  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 5 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილების   მიღების   მიზნით    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, VII და IX თავებისა ...

თებერვალი
26 2021
18:04

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №07 სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №07  სხდომის დღის წესრიგი               ქ. თბილისი  2021 წლის 04 მარტი, 15:00 საათი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის N07 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს. ნათია შოვნაძე - ადმინისტრაცია); შპს „აჭარა ჯგუფისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით ...

თებერვალი
26 2021
18:06

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №04 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №04 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი               ქ. თბილისი    2021 წლის 04 მარტი, 15:00 საათი „ადგილობრივი  მაუწყებლობის ზონალური დაყოფის შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 5 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილების   მიღების  ...

თებერვალი
26 2021
18:08

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №06 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №06 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი               ქ. თბილისი      2021 წლის 04 მარტი, 15:00 საათი შპს ,,ახალი ქსელების“ მიმართ შპს ,,სერვისბოქსის“ საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და დავის განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ (მომხს. ეკა ჭახრაკია - სამართლებრივი დეპარტამენტი); შპს ,,ახტელის“ ...

თებერვალი
18 2021
1:07

შპს"ვიონი საქართველოს" მიერ სატარიფო ცალკეული პაკეტების ცვლილებაზე კომისიის წინასწარი თანხმობის გაცემის...

შპს"ვიონი საქართველოს" მიერ სატარიფო ცალკეული პაკეტების ცვლილებაზე კომისიის წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების სრული ვერსია იხილეთ მიმაგრებული ფაილის სახით.    

თებერვალი
18 2021
0:00

შპს „ვიონი საქართველოს“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ

შპს „ვიონი საქართველოს“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას (შემდგომში „კომისია“) მიმართა შპს „ვიონი საქართველომ“ წერილით 49/21 28.01.2021 (კომისიაში რეგისტრაციის ნომერი Nშ-შ-21-6/376 28.01.2021), სადაც კომისიის 2020 წლის 25 ივნისის № გ-20-9/559 „მობილური ქსელით საცალო მომსახურებების ბაზრის შესაბამის სეგმენტებზე (მობილური საცალო ხმოვანი მომსახურება, მობილური ინტერნეტ ...

თებერვალი
18 2021
0:00

შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის, შპს ,,ფორმულას“ და შპს „ტელეკომპანია პირველის“ წინააღმდეგ ფიზიკურ...

შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის, შპს ,,ფორმულას“ და შპს „ტელეკომპანია პირველის“ წინააღმდეგ ფიზიკურ პირ არჩილ შატბერაშვილის, გიორგი ყიფიანის, გიორგი გოცირიძის, გიგა გუდაძის, მამია გრიგოლიას და ბესარიონ წულაიას საჩივრის განსახილველად მიღების საკითხის განხილვის თაობაზე I. საქმის აღწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში ,,კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას მიმართა მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივმა დამცველმა გვანცა ჩხეიძემ ...

თებერვალი
18 2021
0:00

ომპანია „TOPAZ SG PTE“ LTD-ის (201710255N /სინგაპური/) მიერ სს “სილქნეტის“ ბენეფიციარი მესაკუთრე კომპანია...

კომპანია „TOPAZ SG PTE“ LTD-ის (201710255N  /სინგაპური/)   მიერ სს “სილქნეტის“ ბენეფიციარი მესაკუთრე კომპანია „ბრეიტენბერგ პრაივიტ ლიმიტედ“-ის (201840787E/სინგაპური/)  წილის 2%-ის შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ საქართველოს  კომუნიკაციების  ეროვნული  კომისია  (შემდგომში  “კომისია“)  აღნიშნავს, რომ კომისიას 2021 წლის 3 თებერვალს Nშ-21-6/501 წერილით მიმართა სს ...

თებერვალი
18 2021
0:00

შპს„იმერნეტის“ (ს/კ 430024911) კუთვნილი საოპერაციო აქტივის ნაწილის შპს„კაინეტის“ (ს/კ 431953488), ნაწილის შპს...

შპს„იმერნეტის“ (ს/კ 430024911) კუთვნილი საოპერაციო აქტივის ნაწილის შპს„კაინეტის“ (ს/კ 431953488), ნაწილის შპს „კაიქსელის“ (431953460) და ნაწილის შპს„ლოკალნეტის“ (400301801) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში “კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას  განცხადებებით მიმართა შპს „იმერნეტმა“ (ს/კ 430024911) (განცხადებების კომისიაში რეგისტრაციის ...

იანვარი
29 2021
15:01

საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ „ელექტრონული კომუნიკაციების...

ცნობა  №  21-02 საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ „ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 17 მარტის N3 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე  საქართველოს  კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილების მიღების მიზნით „ელექტრონული  ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები