ივნისი 21, 2018 11:56

დასრულებული: რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის დეპარტამენტის მონიტორინგის ჯგუფის რადიომონიტორინგის ინჟინრის პოზიციაზე

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის დეპარტამენტის მონიტორინგის ჯგუფის რადიომონიტორინგის ინჟინრის პოზიციაზე.

თანამდებობრივი სარგო:      1681.65 ლარი (დარიცხული);

ანგარიშვალდებულება:         ექვემდებარება რადიომონიტორინგის ჯგუფის უფროსს;

სამუშაოს ტიპი:                  სრული განაკვეთი;

გამოსაცდელი ვადა:                      6 თვე;

საბუთების მიღების ვადები:       2018 წლის 21 ივნისიდან  2 ივლისის ჩათვლით.

ძირითადი ფუნქციები (მოვალეობები):

ა)   რადიომონიტორინგის   გაწევა,   ქვეყნის   ტერიტორიაზე   წარმოქმნილი   ხელშეშლებისა   და დარღვევების გამოვლენა, დარღვევებზე, მათ შორის, რადიოსიხშირული სპექტრით უკანონო სარგებლობაზე სათანადოდ რეაგირების უზრუნველყოფა;

ბ) ფიჭური და სხვა რადიოსიხშირული ქსელების (მათ შორის, GSM, UMTS, LTE, IMT, WiFi და სხვა ქსელების) ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლების შეფასების მიზნით მონიტორინგის ჩატარება და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება;

გ) რადიოსიხშირული სპექტრში ელექტრომაგნიტური ვითარების კვლევა, ურთიერთზემოქმედების ქვეშ მყოფი გამსხივებელი სისტემების მიერ შექმნილი ელეტრომაგნიტური ველის ანალიზი;

დ) არალიცენზირებული რადიოგადამცემი საშუალებების გამოვლენა, რადიო ეთერში წარმოქმნილი პარაზიტული გამოსხივების წყაროების დადგენა და მათი ხელის შემშლელი ზეგავლენის აღკვეთა;

ე) საპელენგაციო მოწყობილობების, საპელენგაციო ანტენების და სხვა უსადენო დაშვების აპარატურის  მომსახურება და პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება;

ვ) საქართველოს სასაზღვრო რეგიონებში სამაუწყებლო, ფიქსირებული და მობილური ქსელების რადიომონიტორინგი შესაბამისი  განსაზღვრული ტექნიკური პარამეტრების გათვალისწინებით;

ზ) პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით ფიჭური უსადენო დაშვების ქსელების დაფარვის არეალის, ინტერფერენციის დონის, ზარების ხარისხობრივი მაჩვენებლების და სხვა აუცილებელი პარამეტრების გაზომვა, დაგროვილი ინფორმაციის ანალიზი და დამუშავება;

თ) კომპეტენციის ფარგლებში ხელმძღვანელის დამატებითი დავალების შესრულება.

 

საკონკურსო მოთხოვნები

განათლება:  უმაღლესი განათლება - ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი:

 • ტელეკომუნიკაციების,
 • რადიოტექნიკის და ელექტრონიკის,
 • ფიზიკის,
 • რადიოფიზიკის ან
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით.

საკონკურსო თემატიკა:

 • „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“  და „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონებში        რადიოსიხშირული     სპექტრის რეგულირების         სამართლებრივი  ასპექტების ცოდნა;
 • კომისიის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში (2017 წლის ანგარიში);
 • რადიოსიხშირული სპექტრის მართვას ზოგადი პრინციპების ცოდნა  - იხ. რადიოსიხშირული სპექტრის მონიტორინგის სახელმძღვანელო (პირველი თავი 1.1)  https://www.itu.int/pub/R-HDB-23-2011/en

ენების ცოდნა:

 • ინგლისური ენა - B2 დონეზე

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:  

 • MS Office (Word Excel, Power Point  - კარგი);
 • სასურველია შემდეგი პროგრამული უზრუნველყოფებისა და აპლიკაციების ცოდნა: MapInfo, GoogleEarth, Microsoft SQL.

 

კომპეტენცია და  უნარები:

 • სტრესულ პირობებში მუშაობის უნარი;
 •  შემჭიდროვებულ  ვადებში მუშაობის  უნარი და დროის ეფექტური მენეჯმენტი;
 • დისციპლინა  და  პასუხისმგებლობის  მაღალი  გრძნობა;
 • ლოგიკური  და  ანალიტიკური  აზროვნება;
 • სახელმწიფო  ენაზე  წერილობითი  და  ვერბალური  კომუნიკაციის  უნარი;
 • ინსტრუქციებითა  და  პროცედურებით  ხელმძღვანელობა;
 • დამოუკიდებელი  და  გუნდური  მუშაობის  უნარი;
 • პროფესიული  ზრდისკენ  სწრაფვა,  ცოდნის  განახლება.

 

დამატებითი ინფორმაცია

საჯარო კონკურსი ცხადდება კომისიაში საშტატო ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად.

განაცხადის შევსების დროს  „ჩემის რეზიუმე"-ს შესაბამის ველში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს:

 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • სამოტივაციო წერილი;
 • ორი რეკომენდატორის სახელი, გვარი, სტატუსი და საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • ინგლისური ენის ფლობის დონის განმსაზღვრელი ტესტის ვალიდური ცნობა/სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • შესაბამისი სერტიფიკატები, რასაც თვლის, რომ მნიშვნელოვანია აღნიშნულ პოზიციაზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ხელწერილი, რომლითაც ადასტურებს, რომ გაეცნო მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლით გათვალისწინებულ ინტერესთა კონფლიქტის პირობებს და აღნიშნული კონფლიქტი არ გააჩნია;

 

კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში დასაქმების პირობა

 ინტერესთა კონფლიქტი:

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–11 მუხლის შესაბამისად ინტერესთა კონფლიქტს წარმოადგენს და   კომისიაში ნებისმიერ საშტატო პოზიციაზე   არ შეიძლება დაინიშნოს პირი თუ:

ა) არის სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი;

ბ) არის პოლიტიკური პარტიის წევრი;

გ) ასრულებს რაიმე ანაზღაურებად სამუშაოს იმ პირისათვის, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება კომისიის რეგულირების სფეროს;

დ) ფლობს იმ საწარმოს აქციებს ან საწესდებო კაპიტალის წილს, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება კომისიის რეგულირების სფეროს;

ე) არის თანამდებობის პირი, წარმომადგენელი, რწმუნებული ან კონსულტანტი იმ პირისა, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება კომისიის რეგულირების სფეროს;

ვ) აქვს სხვა პირდაპირი ან არაპირდაპირი ეკონომიკური ინტერესი იმ პირის მიმართ, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება კომისიის რეგულირების სფეროს.

თუ  თანამდებობაზე  დანიშვნის შემდეგ  გამოვლინდა აღნიშნული გარემოება, დანიშნული პირი გათავისუფლდება დაკავებული თანამდებობიდან.

 

კონკურსის ეტაპები: 

გამოცხადებულ პოზიციაზე აპლიკანტთა შერჩევა განხორციელდება სამ (3) ეტაპად:

     I.     ეტაპი - განაცხადების გადარჩევა;

     II.  ეტაპი - წერითი დავალება - შეფასება ზოგად უნარებსა და ინგლისურ ენაში;

     III.     ეტაპი - გასაუბრება.

პირველი ეტაპი - განაცხადების გადარჩევა გამოცხადებული მოთხოვნების შესაბამისად:

აღნიშნულ ეტაპზე ფასდება შემოტანილი საბუთების შესაბამისობა განსაზღვრულ მოთხოვნებთან მიმართებით. აპლიკანტი, რომელსაც არ აქვს სათანადო კვალიფიკაცია, ან არასრულად წარმოადგინა დოკუმენტაცია, არ დაიშვება კონკურსის მომდევნო ეტაპზე.

მეორე ეტაპი - წერითი დავალება - შეფასება ზოგად უნარებსა და ინგლისურ ენაში:

- ზოგადი უნარების ტესტში საუკეთესო შეფასების მქონე 20% გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე.

- ინგლისური ენის შეფასებისას აპლიკანტმა უნდა მიიღოს B2 დონე.

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, კანდიდატი შესაძლოა გათავისუფლდეს ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარების მოთხოვნისგან თუ წარმოადგენს:

-TOEFL-ის, IELTS-ის ან Cambსridge Certificate-ის ინგლისური ენის გამოცდის დამადასტურებელი ვალიდური ცნობას;

-სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის” მიერ ინგლისური ენის ფლობის დონის განმსაზღვრელი ტესტის სერტიფიკატს;

-ინგლისურ ენაზე მიღებული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ ცნობას ან დიპლომის ასლს.

სერტიფიკატების წარმოდგენის შემთხვევაში კანდიდატმა თავის რეზიუმეში, ველში – „დამატებითი დოკუმენტაცია“ უნდა ატვირთოს ინგლისური ენის ფლობის დონის განმსაზღვრელი ტესტის ვალიდური ცნობა/სერტიფიკატი;

მესამე ეტაპი - გასაუბრება საკონკურსო კომისიასთან.

საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე უფლებამოსილია ხელმეორე გასაუბრებაზე დაიბაროს აპლიკანტთა განსაზღვრული რაოდენობა.

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა:

საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება საკონკურსო კომისიის მიერ ქულათა სისტემის საფუძველზე, განაცხადის წარმოდგენის  ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.

 

საკონკურსო კომისიის მისამართი:

ქ. თბილისი, 0144, ქეთევან წამებულის/ბოჭორმის № 50/18; კომუნიკაციების ეროვნული კომისია;

საკონტაქტო პირი:  თამარ ბოკუჩავა;  ტელ: +995 32 2921667;    ელ-ფოსტა:  vacancy@gncc.ge

 

დაინტერესებულ პირებს, გთხოვთ ატვირთოთ თქვენი მონაცემები შემდეგ ბმულზე, მოთხოვნილი წესის შესაბამისად

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/50632?active=1

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები