წვდომის მენიუ

ოპერატორების მიერ მოსამზადებელი ფაილების ჩამონათვალი

ოპერატორმა უნდა მოამზადოს შემდეგი ფაილები:

  • გამავალი ზარები თითოეული ოპერატორის მიმართულებით (თითო ფაილი ყოველ ოპერატორზე);
  • შემომავალი ზარები თითოეული ოპერატორის მხრიდან (თითო ფაილი ყოველ ოპერატორზე);
  • შიდა ზარები (ზარები, რომელებიც წამოწყებულია და დასრულებულია თქვენს სისტემაში- ერთი ფაილი )

თითოეულ ფაილში უნდა მოთავსდეს ინფორმაცია ერთი კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული ზარების შესახებ.

ფაილის სახელი უნდა იწარმოებოდეს შემდეგი წესით:

< Source >_< Target >_< Dir >_< YYMM >.csv

სადაც

< Source >: ინფორმაციის წარმომდგენი ოპერატორის კოდი (კომპანიების კოდები თან ერთვის ამ დოკუმენტს), ინგლისური პატარა ასოებით.

მაგ.: elec - ელექტროკავშირი, magti - მაგთი;

< Target >: ოპერატორი, რომლის მიმართულებითაც განხორციელდა ზარი (იგივე ფორმატით რაც ). თუ ფაილი შეიცავს ინფორმაციას შიდა ზარების შესახებ
< Source > და < Target > ერთიდაიგივე უნდა იყოს;

< Dir >: inc ან out ან int
inc – შემომავალი ზარებისათვის;

out - გამავალი ზარებისათვის;
int - შიდა ზარებისათვის;

< YYMM >: წელი და თვე:
YY - წელი;
MM-თვე;
მაგ.: 0405;

 

ფაილის სახელის მაგალითები:

magti_geocell_inc_0405. csv

განმარტება: 2004 წლის მაისის ინფორმაცია (0405), მომზადებულია მაგთიკომის მიერ (magti) შემომავალი (inc) ზარები ჯეოსელიდან (geocell);

elec_axali_out_0406. csv

განმარტება: 2004 წლის ივნისის ინფორმაცია (0406),
მომზადებულია ელექტროკავშირის მიერ (elec). გამავალი (out) ზარები ახალ ქსელებზე (axali).

მომზადებული ფაილები აიტვირთოს online.comcom.ge პორტალზე საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე მიეწოდოს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას.

მოსამზადებელი ფაილების სტრუქტურა

მოსამზადებელი ფაილი უნდა იყოს ASCII ფორმატში. თითოეული ჩანაწერი უნდა ასახავდეს ერთ ზარს და განთავსდეს ერთ სტრიქონად (დაბოლოვდეს CRLF(#13#10) სიმბოლოებით ჩანაწერი უნდა შედგებოდეს შემდეგი ველებისაგან:

No

ველი

განმარტება

ველის შევსება

1

PhoneA

A ტელეფონის ნომერი

 სავალდებულო

2

PhoneBCode

B ტელეფონის ნომრის დაშვების კოდი

 

3

PhoneB

B ტელეფონის ნომერი

სავალდებულო

4

ADate

ზარის წამოწყების თარიღი

სავალდებულო

5

StartTime

ზარის წამოწყების დრო

სავალდებულო

6

Duration

ზარის ხანგრძლიობა წამებში

სავალდებულო

7

Channel

არხის ნომერი

 

8

ChannelGroup

არხჯგუფის ნომერი

 

9

SPC_type

სასიგნალო პოინტ კოდის ტიპი

 

10

SPC_Code

სასიგნალო პოინტ კოდის

 

თითოეული ველის ფორმატი უნდა იყოს:

No

ველი

ველის ფორმატი

მაგალითები

1

PhoneA

მაქსიმუმ 24 სიმბოლო ( 0-9 )

 

2

PhoneBCode

მაქსიმუმ 8 სიმბოლო ( 0-9 )

810,811, 814,815 ,…,
877 ,893,890,897, 899 ..... 
ან ცარიელი

3

PhoneB

მაქსიმუმ 32 სიმბოლო ( 0-9 )

515227 , 772568 , 22894

4

ADate

8 სიმბოლო 
4 სიმბოლო წელი (2004-9999) 
2 სიმბოლო თვე (00-12)

2 სიმბოლო რიცხვი (00-31)

20 040503 , 20 041017

5

StartTime

8 სიმბოლო 
2 სიმბოლო საათი ( 0 0-24)

სიმბოლო ’:’ (ორწერტილი)

2 სიმბოლო წუთი (00-60)

სიმბოლო ’:’ (ორწერტილი)

2 სიმბოლო წამი ( 0 0-60)

17:15:26 , 03:15:01

6

Duration

მთელი რიცხვი შუალედში: 1-2 32

150 , 3600 , 45

7

Channel

მაქსიმუმ 8 სიმბოლო

 

8

ChannelGroup

მაქსიმუმ 8 სიმბოლო

 

9 SPC_ Type ISPC ან NSPC

 

10 SPC_Code მაქსიმუმ 32 სიმბოლო  

ველები ჩანაწერში ერთმანეთისაგან უნდა გამოიყოს მძიმით:. თუ ველი არ შეიცავს ინფორმაციას ამ ველის გამომყოფი მძიმე მაინც უნდა ჩაიწეროს. ბოლო ველის შემდეგ მძიმე არ ჩაიწერება.
ჩანაწერი დასაშვებია შეიცავდეს 7 ან 10 ველს.

7 ველიანი ჩანაწერის მაგალითი:

325697,899,578914,20040503,17:05:26,190,121

10 ველიანი ჩანაწერის მაგალითი:

325697,899,578914,20040503,17:05:26,190,121,306,ISPC,505

 

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები