ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008 წლის 20 თებერვლის დირექტივა №2008/6/EC რომლითაც ცვლილებები შევიდა №97/67/EC დირექტივაში ევროპული გაერთიანების საფოსტო მომსახურების შიდა ბაზრის სრული ხელმისაწვდომობის შესახებ

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი მარტი 11, 2015 15:32

მიღების თარიღი მარტი 11, 2015 15:42

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები