ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002 წლის 7 მარტის დირექტივა №2002/21/EC ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებისა და მომსახურებების ზოგადი მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი მარტი 11, 2015 15:32

მიღების თარიღი მარტი 11, 2015 15:38

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები