ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002 წლის 10 ივნისის დირექტივა №2002/39/EC რომლითაც ცვლილებები შევიდა №97/67/EC დირექტივაში კონკურენციისთვის ევროპული გაერთიანების საფოსტო მომსახურების შემდგომი გახსნის შესახებ

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი მარტი 11, 2015 15:32

მიღების თარიღი მარტი 11, 2015 15:41

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები