საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №44 სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: სექტემბერი 17, 2020 15:00

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 14, 2020 17:57

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №44 სხდომის დღის წესრიგი

              ქ. თბილისი 2020 წლის 17 სექტემბერი, 15:00 საათი

 1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020 წლის N44 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს. ო.ვოტ - ადმინისტრაციის უფროსი);
 2. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020 წლის 5 მარტის № გ-20-7/276 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);
 3. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);
 4. შპს „ალგანისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);
 5. უცხოური საწარმოს ფილიალი „შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედ (ფილიალი)- საქართველოსთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);
 6. შპს „ფიგენსოფთ ჯორჯიას“ მიერ ავტორიზაციის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);
 7. შპს „09.TECH“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თ.გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი);
 8. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020 წლის 3 სექტემბრის №გ-20-20/677 გადაწყვეტილებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ (მომხს. ე.იმედაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი);
 9. შპს „დელტა კომმის“ მიერ გლობალური ინტერნეტის საბითუმო შესყიდვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის საკითხის განხილვის შესახებ(მომხს. სანდრო ჭიჭინაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);
 10. შპს „მაგთიკომის“ მიერ გლობალური ინტერნეტის საბითუმო შესყიდვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. სანდრო ჭიჭინაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);
 11. „შპს „მაგთიკომის“ მიერ საცალო ტარიფების შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. სანდრო ჭიჭინაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);
 12. შპს „მაგთიკომის“ მიერ საცალო ტარიფების ცვლილებაზე კომისიის წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ (მომხს. სანდრო ჭიჭინაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი).
განახლებული დღის წესრიგი:

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №44 სხდომის დღის წესრიგი

              ქ. თბილისი    2020 წლის 17 სექტემბერი, 15:00 საათი

 1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020 წლის N44 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს. ო.ვოტ - ადმინისტრაციის უფროსი);
 2. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020 წლის 5 მარტის № გ-20-7/276 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);
 3. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);
 4. შპს „ალგანისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);
 5. უცხოური საწარმოს ფილიალი „შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედ (ფილიალი)- საქართველოსთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);
 6. შპს „ფიგენსოფთ ჯორჯიას“ მიერ ავტორიზაციის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);
 7. შპს “Fixgroup”-ის მიერ ავტორიზაციის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);
 8. შპს „09.TECH“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თ.გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი);
 9. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020 წლის 3 სექტემბრის №გ-20-20/677 გადაწყვეტილებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ (მომხს. ნინო შუბითიძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);
 10. შპს „დელტა კომმის“ მიერ გლობალური ინტერნეტის საბითუმო შესყიდვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის საკითხის განხილვის შესახებ(მომხს. სანდრო ჭიჭინაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);
 11. შპს „მაგთიკომის“ მიერ გლობალური ინტერნეტის საბითუმო შესყიდვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. სანდრო ჭიჭინაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);
 12. „შპს „მაგთიკომის“ მიერ საცალო ტარიფების შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. სანდრო ჭიჭინაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);
 13. შპს „მაგთიკომის“ მიერ საცალო ტარიფების ცვლილებაზე კომისიის წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ (მომხს. სანდრო ჭიჭინაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი).
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები