აგვისტო 08, 2023 14:14

შეტყობინება შპს „საინფორმაციო ცენტრი შპს ,,კოლხეთი 89“-ს

2023 წლის 10 აგვისტოს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს „საინფორმაციო ცენტრი შპს ,,კოლხეთი 89“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს, მის მიერ „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ” ქვეპუნქტის, 50-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-2 პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის, 58-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, ,„ლიტერატურული და მხატვრული ნაწარმოებების დაცვის” ბერნის კონვენციის მე-11bis მუხლის, „შემსრულებლების, ფონოგრამების, ,,დამამზადებლების და მაუწყებლობის ორგანიზაციების უფლებათა დაცვის შესახებ” რომის 1961 წლის კონვენციის მე-13 მუხლის შესაძლო დარღვევის გამო.

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები