ძიება
ნაპოვნია ""   21622 სიახლე
მარტი
30 2001
0:00

გადაწყვეტილება N 146 ი/მ “ილია დედიაშვილი”-სათვის მობილური ტელეფონის აპარატების შემოტანა-რეალიზაციაზე...

ი/მ „ილია დედიაშვილი”-სათვის მობილური ტელეფონის აპარატების შემოტანა-რეალიზაციაზე ნებართვის გაცემის შესახებ             „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების თანახმად, კომისიამ გადაწყვიტა: 1. მიეცეს ნებართვა ი/მ „ილია დედიაშვილს”, მობილური ტელეფონის აპარატების შემოტანა-რეალიზაციაზე: ნოკია 6210 სამი     (3) ცალი. ნოკია 8210 ორი     ...

მარტი
30 2001
0:00

გადაწყვეტილება N 145 ი/მ “ჭიჭიკო გოლეთიანი”-სათვის მობილური ტელეფონის აპარატების შემოტანა-რეალიზაციაზე...

ი/მ „ჭიჭიკო გოლეთიანი”-სათვის მობილური ტელეფონის აპარატების შემოტანა-რეალიზაციაზე ნებართვის გაცემის შესახებ             „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების თანახმად, კომისიამ გადაწყვიტა: 1. მიეცეს ნებართვა ი/მ „ჭიჭიკო გოლეთიანს”, მობილური ტელეფონის აპარატების შემოტანა-რეალიზაციაზე: ნოკია 6210 ორი     (2) ცალი. ნოკია 8890 ორი     ...

მარტი
30 2001
0:00

გადაწყვეტილება N 144 ი/მ “დავით გოლეთიანი”-სათვის მობილური ტელეფონის აპარატების შემოტანა-რეალიზაციაზე...

ი/მ „დავით გოლეთიანი”-სათვის მობილური ტელეფონის აპარატების შემოტანა-რეალიზაციაზე ნებართვის გაცემის შესახებ „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების თანახმად, კომისიამ გადაწყვიტა: 1. მიეცეს ნებართვა ი/მ „დავით გოლეთიანს”, მობილური ტელეფონის აპარატების შემოტანა-რეალიზაციაზე: ნოკია 8210 სამი     (3) ცალი. ნოკია 8890 ორი     (2) ცალი ...

მარტი
30 2001
0:00

გადაწყვეტილება N 143 საქართველოს სახელმწოფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტისათვის ოპერატიული კავშირის...

საქართველოს სახელმწოფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტისათვის ოპერატიული კავშირის სამუშაო სიხშირეების გამოყოფის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 42-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა”ქვეპუნქტის შესაბამისად გადაწყვიტა: 1.გამოეყოს საქართველოს სახელმწოფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტს ოპერატიული კავშირისათვის სამუშაო სიხშირეები გადაწყვეტილების დანართის ...

მარტი
30 2001
0:00

გადაწყვეტილება N 142 შ.პ.ს. ”აიეტი ტვ“- სათვის საქართველოში რადიოელექტრონული საშუალებების შემოტანაზე...

  საქართველოს საპატრიარქოს რადიო „ივერია”- სათვის გადამცემის განთავსებისა და რადიოსარელეო ხაზის სამუშაო სიხშირის გამოყოფის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის  შესახებ” საქართველოს კანონის 42-ე მუხლის  მე-2 პუნქტის და 49-მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად გადაწყვიტა: 1. დაერთოს ნება საქართველოს საპატრიარქოს რადიო „ივერია”-ს განათავსოს ფუნიკულიორის პლატოზე შ.ს.ს.-ს კუთვნილ ანძაზე რადიოსამაუწყებლო ...

მარტი
30 2001
0:00

გადაწყვეტილება N 141 შ.პ.ს.”მნმ-მულტიკომი“- სათვის საქართველოში მაღალსიხშირულ მოწყობილობების...

შ.პ.ს.”მნმ-მულტიკომი„- სათვის საქართველოში მაღალსიხშირულ მოწყობილობების შემოტანა-რეალიზაციაზე ნებართვის გაცემის შესახებ   საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების შესაბამისად  გადაწყვიტა: 1.მიეცეს ნებართვა შ.პ.ს. ”მნმ-მულტიკომი”-ს შემოიტანოს საქართველოს  ტერიტორიაზე მაღალსიხშირული  მოწყობილობები ჩამონათვალის მიხედვით და მოახდინოს მათი ...

მარტი
30 2001
0:00

გადაწყვეტილება N 140 შ.პ.ს. ”აიეტი ტვ“- სათვის საქართველოში რადიოელექტრონული საშუალებების შემოტანაზე...

შ.პ.ს. ”აიეტი ტვ„- სათვის საქართველოში რადიოელექტრონული საშუალებების შემოტანაზე ნებართვის გაცემის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად გადაწყვიტა: 1.მიეცეს ნებართვა ”აიეტი ტვ„-ს შემოიტანოს საქართველოს ტერიტორიაზე რადიოელექტრონულ საშუალებები ა) # 016392, 01/18/2001; #016392, 01/18/2001 ფაქტურებში ჩამონათვალის მიხედვით ბ) # ...

მარტი
30 2001
0:00

გადაწყვეტილება N 139 შ.პ.ს “საქართველოს ტელერადიოცენტრი”-სათვის საქართველოში მაღალსიხშირული მოწყობილობების...

  შ.პ.ს „საქართველოს ტელერადიოცენტრი”-სათვის საქართველოში მაღალსიხშირული მოწყობილობების შემოტანაზე ნებართვის გაცემის შესახებ             „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების თანახმად, კომისიამ გადაწყვიტა: 1.მიეცეს ნებართვა  შ.პ.ს „საქართველოს  ტელერადიოცენტრს”- შემოიტანოს საქართველოში ფირმა ”SIEL SISTEMI ELEQTTRONICI”-ის  რადიო გადამცემები ჩამონათვალის მიხედვით და მაკომპექტებელი ნაკეთობები ...

მარტი
30 2001
0:00

გადაწყვეტილება N 138 შ.პ.ს.”მოქალაქეთა და ქონების დაცვის სამსახური”-სათვის საქართველოში მაღალსიხშირულ...

   შ.პ.ს.”მოქალაქეთა და ქონების დაცვის სამსახური”-სათვის საქართველოში მაღალსიხშირულ მოწყობილობების შემოტანაზე ნებართვის გაცემის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების შესაბამისად გადაწყვიტა: 1. მიეცეს  ნებართვა შ.პ.ს.”მოქალაქეთა და ქონების დაცვის სამსახურს” შემოიტანოს საქართველოს ტერიტორიაზე ფირმა MOTOROLA-ს მაღალსიხშირული ...

მარტი
30 2001
0:00

გადაწყვეტილება N 158 შ.პ.ს.”ტრანს ჯორჯია ტელეკომ კორპორაცია”-ს ხელახალ რეგისტრაციაში გატარებისა და უწყებრივ...

შ.პ.ს.”ტრანს ჯორჯია ტელეკომ კორპორაცია”-ს ხელახალ რეგისტრაციაში გატარებისა და უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში  სათანადო მონაცემების შეტანის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ  „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 54-ე მუხლისა და "კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში საქმიანობის ლიცენზიის მფლობელთა ხელახალი რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ" კომისიის დადგენილების მე-2 მუხლის შესაბამისად გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები