საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატის შრომის შინაგანაწესი

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 24, 2004

მიღების თარიღი სექტემბერი 24, 2004

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატის (შემდგომში “კომისიის აპარატი”) შრომის შინაგანაწესი შედგენილია კომისიის დებულებისა და საქართველოს შრომის კანონმდებლობის საფუძველზე. შრომის შინაგანაწესი განსაზღვრავს მუშაკის სამსახურში მიღებისა და დათხოვნის წესებს, სამუშაო და დასვენების დროს, შრომითი მოტივაციის საფუძვლებს, ხელფასის გაცემის წესსა და მუშაკთა უფლება-მოვალეობებს. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს შრომის დისციპლინის დაცვას, სამუშაო დროის რაციონალურად გამოყენებას, სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებას.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები