ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2010 წლის 10 მარტის №2010/13/EU დირექტივა აუდიოვიზუალური მედიის მომსახურების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქმედი კანონებით, რეგულაციებით ან ადმინისტრაციული აქტებით გათვალისწინებული გარკვეული დებულებების კოორდინაციის შესახებ

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი მარტი 11, 2015 15:32

მიღების თარიღი მარტი 11, 2015 15:43

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები