გადაწყვეტილება N 11 საქართველოს კავშირგაბმულობისა ფ ოსტის ს ფ ეროში საქმიანობის

ნომერი: 11 /

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 15, 2000

მიღების თარიღი ნოემბერი 15, 2000

  საქართველოს კავშირგაბმულობისა ფოსტის სფეროში საქმიანობის  მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის

 საქმისწარმოების შინაგანაწესის

დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კავშირგაბმულობისა ფოსტის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელმა  ეროვნულმა

კომისიამ, კომისიის აპარატში საქმისწარმოების სრულყოფის მიზნით

                 გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :          

1.      დამტკიცდეს საქართველოს კავშირგაბმულობისა ფოსტის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის საქმისწარმოების შინაგანაწესი (თან ერთვის).

2.      დაევალოს კომისიის აპარატის სამსახურებს საქმისწარმოება წარმართონ ამ შინაგანაწესის შესაბამისად.

3.      კონტროლი გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს საქმეთა მმართველს ი.ხარებავას.

  

კომისიის თავმჯდომარე                            ვ. აბაშიძე

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები