საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის №54 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

ნომერი: გ-21-17 / 621

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 25, 2021 18:06

მიღების თარიღი ნოემბერი 18, 2021

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის №54 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ (შემდგომში “კომისია”) განიხილა კომისიის 2021 წლის 18 ნოემბრის N54 სხდომაზე წარმოდგენილი დღის წესრიგის პროექტი და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 177-ე მუხლის მე-4 ნაწილის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 121  მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გადაწყვიტა:

1.    კომუნიკაციების კომისიის 2021 წლის 18 ნოემბრის N54 სხდომის დღის წესრიგში დამატებით შეტანილ იქნეს 3 (სამი) საკითხი:

ა) შპს „მთავარი არხის“ მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. კონსტანტინე ქორიძე - აუდიო-ვიზუალური მედიამომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტი);

ბ) შპს „ფორმულას“ მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის საკითხის განხილვის შესახებ                     (მომხს.     კონსტანტინე     ქორიძე     -     აუდიო-ვიზუალური     მედიამომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტი);

გ) შპს „ტელეკომპანია პირველის“ მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. კონსტანტინე ქორიძე - აუდიო-ვიზუალური მედიამომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტი).

2. კომუნიკაციების კომისიის 2021 წლის 18 ნოემბრის N54 სხდომის დღის წესრიგი დამტკიცდეს წარმოდგენილი სახით (თან ერთვის);

3. გადაწყვეტილება ცალკე გასაჩივრებას არ ექვემდებარება;

4. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის ადმინისტრაციას (ო.ვოტ).

კახი ბექაური

თავმჯდომარე

ვახტანგ აბაშიძე

წევრი

ეკატერინე იმედაძე

წევრი

ნათია კუკულაძე წევრი

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები