საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის №18 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

ნომერი: გ-21-17 / 256

გამოქვეყნების თარიღი აპრილი 29, 2021 21:24

მიღების თარიღი აპრილი 29, 2021

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის №18 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ (შემდგომში “კომისია”) განიხილა კომისიის 2021 წლის 29 აპრილის N18 სხდომაზე წარმოდგენილი დღის წესრიგის პროექტი და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 177-ე მუხლის მე-4 ნაწილის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 121  მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გადაწყვიტა:

1.   კომუნიკაციების კომისიის 2021 წლის 29 აპრილის   სხდომის დღის წესრიგში დამატებით შეტანილ იქნეს 5 (ხუთი) საკითხი:

ა) სსიპ „საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს“ მიერ ავტორიზაციის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტების განხილვის შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);

ბ) შპს "PC&I Networks"-ის (ს/კ 426518468) წილის 100%-ის ფიზიკური პირი ზაირა აფციაურის (პ/ნ 12001063257) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხეცურიანი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);

გ) შპს "სვირინეტის" (ს/კ 430031583) წილის 20%-ის ფიზიკური პირი ავთანდილ მაცაბერიძის (პ/ნ 09001016805) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხეცურიანი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);

დ) შპს "სვირინეტი+"-ის (ს/კ 430040332) წილის 10-10%-ის ფიზიკური პირების ბესიკ წაქაძისა (პ/ნ 18001005306) და გერონტი გაჩეჩილაძის (პ/ნ 18001005227) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხეცურიანი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);

ე) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის რადიოსიხშირული ზოლების მინიჭების შესახებ (მომხს. ნოდარ ასპანიძე - სპექტრის და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი);

2. კომუნიკაციების კომისიის 2021 წლის 29 აპრილის   სხდომის დღის წესრიგი დამტკიცდეს წარმოდგენილი სახით (თან ერთვის);

3. გადაწყვეტილება ცალკე გასაჩივრებას არ ექვემდებარება;

4. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის ადმინისტრაციას (ო.ვოტ).

კახი ბექაური თავმჯდომარე

ვახტანგ აბაშიძე წევრი

ეკატერინე იმედაძე წევრი

ნათია კუკულაძე წევრი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №18  სხდომის დღის წესრიგი

ქ. თბილისი                                                      2021 წლის 29 აპრილი, 15:00 საათი

1.    საქართველოს  კომუნიკაციების  ეროვნული  კომისიის  2021 წლის  N18 სხდომის  დღის  წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს. ნათია შოვნაძე - ადმინისტრაცია);

2.    შპს   „ჰორიზონს ჯგუფისთვის“ არაავტორიზებადი   საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);

3. შპს  „ტაქსი  იმედი  ზესტაფონისთვის“  არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის  დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის   უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);

4.  შპს   „ტავ   ურბან   საქართველოსთვის“   არაავტორიზებადი   საქმიანობისთვის   დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის   უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);

5. რადიომოყვარულ პაველ ზაბოლოტსკისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული   მოწყობილობების გამოყენებისათვის სახმობის მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);

6.   ააიპ „საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სატელევიზიო მხარდაჭერის ასოციაცია"-ს მიერ ავტორიზაციის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);

7. სსიპ „საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს“ მიერ ავტორიზაციის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტების განხილვის შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);

8.    შპს "PC&I Networks"-ის (ს/კ 426518468) წილის 100%-ის ფიზიკური პირი ზაირა აფციაურის (პ/ნ 12001063257) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხეცურიანი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);

9.    შპს  "სვირინეტის"  (ს/კ  430031583) წილის  20%-ის  ფიზიკური  პირი  ავთანდილ  მაცაბერიძის  (პ/ნ 09001016805) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხეცურიანი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);

10.  შპს  "სვირინეტი+"-ის  (ს/კ  430040332)  წილის  10-10%-ის  ფიზიკური  პირების  ბესიკ  წაქაძისა  (პ/ნ 18001005306) და გერონტი გაჩეჩილაძის (პ/ნ 18001005227) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხეცურიანი - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი);

11.  საქართველოს  თავდაცვის  სამინისტროსთვის  რადიოსიხშირული  ზოლების  მინიჭების  შესახებ (მომხს. ნოდარ ასპანიძე - სპექტრის და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი);

12.  „ნუმერაციის რესურსის გაცემის, გამოყენებისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 21 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (მომხს. დავით ქუთათელაძე - სპექტრის და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი);

13. „სააბონენტო ნომრების პორტაბელურობის დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2010 წლის 6 ივლისის N3 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (მომხს. დავით ქუთათელაძე - სპექტრის და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი);

14. შპს  „ჯეო  ჩენელზისათვის“  ადმინისტრაციული  პასუხისმგებლობის  დაკისრების  საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი);

15.  სს „საქართველოს რკინიგზისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი (მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი);

16. სს  "სილქნეტისთვის" ადმინისტრაციული  პასუხისმგებლობის  დაკისრების  საკითხის  განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხუხუნაიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი);

17. შპს „ფორმულას“ წინააღმდეგ ფიზიკური პირების, გიგა გუდაძის, ბესარიონ წულაიას, გიორგი გოცირიძის და მამია გრიგოლიას საჩივრის განხილვის შესახებ (მომხს. თეა კაველიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტი).

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები