რადიომოყვარულ იოსებ ბურჯანაძისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისათვის სახმობის მინიჭების შესახებ

ნომერი: გ-20-7 / 790

გამოქვეყნების თარიღი ოქტომბერი 12, 2020 14:39

მიღების თარიღი ოქტომბერი 08, 2020

რადიომოყვარულ იოსებ ბურჯანაძისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული  მოწყობილობების გამოყენებისათვის სახმობის მინიჭების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდეგში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის № შ-20-9/4869, 21.09.2020) მიმართა მოქალაქე იოსებ ბურჯანაძემ სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებაზე „C“ კატეგორიის  რადიომოყვარულის სახმობის მიღების თაობაზე.

კომისია აღნიშნავს, რომ მოქალაქე იოსებ ბურჯანაძე არის „C“ კატეგორიის რადიომოყვარული, 2005 წლიდან ფლობს სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენების ნებართვას „C“ კატეგორიის სახმობი ნიშნით 4L7SSB, რომლის ხელახალი რეგისტრაცია კომისიაში არ გაუვლია.

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 471 მუხლის პირველი პუნქტის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 515 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტების შესაბამისად, კომისიამ კენჭრისყრის შედეგად ერთხმად

გადაწყვიტა:

1. მიენიჭოს რადიომოყვარულ იოსებ ბურჯანაძეს სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის და დანართში (თან ერთვის) მითითებულ სიხშირულ დიაპაზონებში საქმიანობისთვის, სახმობი, ცხრილში აღნიშნული მონაცემების შესაბამისად 5 წლის ვადით 2020 წლის 8 ოქტომბრიდან 2025 წლის 8 ოქტომბრამდე:

 

რეგისტრაციის №

 

რადიოსადგურის

 მფლობელი

 

რადიოსადგურის განთავსების ადგილი

 

სახმობი

 

კატეგორია

 

C - 135

 

იოსებ ბურჯანაძე

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. გიორგიწმინდა

 

4L7SSB

 

„C“

2. რადიომოყვარული იოსებ ბურჯანაძე, რადიომოყვარულთა საერთაშორისო გაერთიანების (IARU) მოქმედი ინსტრუქციების შესაბამისად, ვალდებულია დაიცვას ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) მიერ განსაზღვრული რადიოსამოყვარულო სამსახურის რეგულირების ზოგადი პრინციპები და ასევე სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელების წესები;

3. დაევალოს კომისიის  აპარატის  ადმინისტრაციას გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის მოქალაქე იოსებ ბურჯანაძისთვის გაგზავნა (ნ. ჯავახიძე) და კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.comcom.ge) გამოქვეყნება (ნ. შოვნაძე);

4. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი№ 64) მოქალაქე იოსებ ბურჯანაძისთვის გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

5. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფს (მ. ქადეიშვილი).

კახი ბექაური           თავმჯდომარე

ვახტანგ აბაშიძე       წევრი

მერაბ ქათამაძე        წევრი

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები