რადიომოყვარულ იური ღვინიაშვილისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ

ნომერი: გ-20-7 / 10

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 14, 2020 13:10

მიღების თარიღი იანვარი 09, 2020

რადიომოყვარულ იური ღვინიაშვილისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდეგში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის № შ-19-9/4840, 17.12.19) მიმართა მოქალაქე იური ღვინიაშვილმა სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების თაობაზე.

კომისია აღნიშნავს, რომ იური ღვინიაშვილი არის „A“ კატეგორიის ვეტერანი რადიომოყვარული და კომისიის 2015 წლის 15 იანვრის № 26/7 გადაწყვეტილებით მინიჭებული აქვს სახმობი 4L4Y. მინიჭებული სახმობის ვადის გასვლასთან დაკავშირებით, იგი ითხოვს მისი ხელახალი ვადით მინიჭებას.

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 471 მუხლის პირველი პუნქტის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 515 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტების შესაბამისად, კომისიამ კენჭრისყრის შედეგად ერთხმად

გადაწყვიტა:

1. მიენიჭოს რადიომოყვარულ  იური ღვინიაშვილს სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის და დანართში (თან ერთვის) მითითებულ სიხშირულ დიაპაზონებში საქმიანობისთვის, სახმობი, ცხრილში აღნიშნული მონაცემების შესაბამისად 5 წლის ვადით 2020 წლის 15 იანვრიდან 2025 წლის 15 იანვრამდე:

 

რეგისტრაციის №

 

რადიოსადგურის მფლობელი

 

რადიოსადგურის განთავსების ადგილი

 

სახმობი

 

კატეგორია

 

RN - 03

 

იური ღვინიაშვილი

 

თბილისი, თემქის დასახლება, მე-11 მკრ, მე-2 კვარტალი, 28ა კორ., ბინა 38

 

4L4Y

 

„A“


2. რადიომოყვარული   იური ღვინიაშვილი, რადიომოყვარულთა საერთაშორისო გაერთიანების (IARU) მოქმედი ინსტრუქციების შესაბამისად, ვალდებულია დაიცვას ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) მიერ განსაზღვრული რადიოსამოყვარულო სამსახურის    რეგულირების ზოგადი პრინციპები და ასევე სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელების წესები;

3.      დაევალოს     კომისიის     აპარატის     ადმინისტრაციას     გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის მოქალაქე იური ღვინიაშვილისთვის გაგზავნა (ნ. ჯავახიძე) და კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.gncc.ge) გამოქვეყნება (ნ. შოვნაძე);

4. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ    საქმეთა   კოლეგიაში   (ქ.თბილისი,   დავით   აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12  კმ., № 6) მოქალაქე  იური ღვინიაშვილისთვის გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

5. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფს (მ. ქადეიშვილი).

ვახტანგ აბაშიძე წევრი

ელისო ასანიძე წევრი

მერაბ ქათამაძე წევრი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020 წლის 9 იანვრის № გ-20-7/10  გადაწყვეტილების დანართი

„A“  კატეგორია

 

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე

(ვტ)

გამოსხივების კლასი

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

135,7 - 137,8 KHz

1810 - 1838 KHz

100 W

1000 W

CW

18110 - 18318 KHz

1000 W

phone; CW

1838 - 1840 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); CW

21000 - 21080 KHz

1000 W

CW

1840 - 1850 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); 3K00R3E;

3K00J3E; CW

21080 - 21100 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

1850 - 2000 KHz

≤ 10 W

3K00R3E; 3K00J3E;

6K00R3E; CW

21100 - 21120 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად packet); CW

3500 - 3510 KHz

1000 W

DX; CW

21120 - 21149 KHz

1000 W

CW

3500 - 3560 KHz

1000 W

CW; (უპირატესად contest

CW

21149 - 21151 KHz

1000 W

IBP

3560 - 3580 KHz

1000 W

CW

21151 - 21450 KHz

1000 W

phone; CW

3580 - 3590 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

21340 KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე SSTV და FAX

3590 - 3600 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად

packet); CW

24890 - 24920 KHz

1000 W

CW

3600 - 3620 KHz

1000 W

ციფრული; CW

24920 - 24929 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

3600 - 3650 KHz

1000 W

phone, (უპირატესად

contest phone); CW

24929 - 24931 KHz

24930 - 25139 KHz

1000 W

IBP

phone, CW

3650 - 3775 KHz

1000 W

phone; CW

24930 - 25139 KHz

1000 W

phone; CW

3700 - 3800 KHz

1000 W

phone, (უპირატესათ

contest phone); CW

28000 - 28050 KHz

1000 W

CW

3730 - 3740 KHz

1000 W

SSTV; FAX,phone, CW

28050 - 28120 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

3775 - 3800 KHz

1000 W

Dx phone; CW

28120 - 28150 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად packet); CW

7000 - 7035 KHz

1000 W

CW

28150 - 28190 KHz

1000 W

CW

7035 - 7040 KHz

1000 W

ციფრული; ( PACKET-ის გარდა); SSTV; FAX; CW

28190 - 29199 KHz

1000 W

რეგიონალური, IBP დროითი დაყოფით

7040 - 7045 KHz

1000 W

ციფრული; ( PACKET-ის გარდა); SSTV; FAX; phone; CW

28201 - 28225 KHz

1000 W

მუდმივადმოქმედი

IBP

7045 - 7100 KHz

1000 W

phone; CW

28225 - 29200 KHz

1000 W

phone; CW

10100 - 10140 KHz

1000 W

CW

28680 KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე SSTV და FAX

10140 - 10150 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); CW

29200 - 29300 KHz

1000 W

ციფრული ; (NBFM PACKET); phone; CW

14000 - 14070 KHz

1000 W

CW

29300 - 29520 KHz

1000 W

თანამგზავრული

downeink

14000 - 14060 KHz

1000 W

CW; (უპირატესად contest

CW)

29510 - 29700 KHz

1000 W

phone; CW

14070 - 14089 KHz

1000 W

ციფრული; CW

144 - 146 MHz

100 W

ციფრული;

6K00F3E; 24K0F3E;

3K00R3E; 3K00J3E

 

 

14089 - 14099 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად არა ავტომატური  packet); CW

430 -440 MHz

100 W

3K00R3E; 3KOOJ3E;

6K00F3E; 24K0F3E

14099 - 14101 KHz

1000 W

IBP

1240 - 1300 MHz

10 W

ციფრული

3K00R3E

 

 

 

 

3K00J3E

 

 

 

6K00A3E

 

6K00F3E

 

 

24KOF3E

14101 - 14112 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად დაგროვება- რეტრანსლაცია); PHONE; CW

2320 - 2450 MHz

10 W

14112 - 14125 KHz

1000 W

phone; CW

5650 - 5850 MHz

10 W

14125 - 14300 KHz

1000 W

phone, (უპირატესად

contest phone); CW

10 - 10.5 GHz

5 W

14230  KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე

SSTV და FAX

47 - 47.2 GHz

5 W

14300 - 14350 KHz

1000 W

phone; CW

75.5 - 81 GHz

5 W

18068 - 18100 KHz

1000 W

CW

119 - 120.026 GHz

5 W

18100 - 18109 KHz

1000 W

ციფრული; CW

142 - 149 GHz

5 W

18109 - 18111 KHz

 

IBP

241 - 250 GHz

5 W

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები