საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის №60 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

ნომერი: გ-19-17 / 672

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 10, 2019 17:43

მიღების თარიღი დეკემბერი 05, 2019

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის №60 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ (შემდგომში “კომისია”) განიხილა კომისიის 2019 წლის 05 დეკემბრის N60 სხდომაზე წარმოდგენილი დღის წესრიგის პროექტი და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 177-ე მუხლის მე-4 ნაწილის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 121  მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გადაწყვიტა:

1.    კომისიის 2019 წლის 05 ნოემბრის N60 სხდომის დღის წესრიგში დამატებით შეტანილ იქნეს  2 (ორი) საკითხი:

ა) შპს „კავკასიის ციფრული ტექნოლოგიებისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);

ბ) საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის 14 ნოემბრის №გ-19-24/638 გადაწყვეტილებაში     ტექნიკური    შეცდომის    გასწორების  შესახებ (მომხს.    მ.ქადეიშვილი    - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი).

2. კომისიის 2019 წლის 05 ნოემბრის N60   სხდომის დღის წესრიგი დამტკიცდეს წარმოდგენილი სახით (თან ერთვის);

3. გადაწყვეტილება ცალკე გასაჩივრებას არ ექვემდებარება;

4. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის ადმინისტრაციას (ო.ვოტ).

კახი ბექაური   თავმჯდომარე

ვახტანგ აბაშიძე  წევრი

ელისო ასანიძე  წევრი

მერაბ ქათამაძე წევრი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №60 სხდომის დღის წესრიგი

ქ. თბილისი    2019  წლის 05 დეკემბერი, 15:00 საათი

1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის N60 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს.ო.ვოტ - ადმინისტრაციის უფროსი);

2. შპს „თებელაინისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის თაობაზე (მომხს. თ.გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი);

3. შპს „დისქავერი ჯორჯიასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის თაობაზე (მომხს. თ.გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი);

4.  შპს „ინტერნეიშენალ ნეთვორკისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის თაობაზე (მომხს. თ.გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი);

5.  ინდ.   მეწარმე   „მალხაზ   გოგიტიძესთვის“ ადმინისტრაციული   პასუხისმგებლობის   დაკისრების საკითხის განხილვის    თაობაზე  (მომხს.    თ.გოშუა    -    სამართლებრივი    დეპარტამენტის    წამყვანი სპეციალისტი);

6. სს „სილქნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის თაობაზე (მომხს. თ.გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი);

7. სს   “სილქნეტის“   ბენეფიციარი   მესაკუთრე   კომპანია   „რაინსტრიმ   ჰოლდინგს   ლიმიტედის“ („RHINESTREAM HOLDINGS LIMITED“) აქციების 27,55%-ის შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. მ.კანკავა - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი);

8. შპს   „ტაქსი   +   600“-სთვის   არაავტორიზებადი   საქმიანობისთვის   დამხმარე   ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);

9. შპს   „სისტემ   ნეტისთვის“   არაავტორიზებადი   საქმიანობისთვის   დამხმარე   ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს.  მ.ქადეიშვილი -  სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);

10. სს    „ქართუ    ჯგუფისთვის“    არაავტორიზებადი    საქმიანობისთვის   დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);

11. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  III  თავის  (ინფორმაციის  თავისუფლება)  მოთხოვნათა  შესრულების  ანგარიშის  განხილვის შესახებ (მომხს. ნ.ჯანელიძე - ადმინისტრაციის საქმისწარმოებისა და ორგანიზების ჯგუფის უფროსი);

12. შპს „კავკასიის ციფრული ტექნოლოგიებისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი);

13. საქართველოს  კომუნიკაციების  ეროვნული  კომისიის  2019  წლის  14  ნოემბრის  №გ-19-24/638 გადაწყვეტილებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფის უფროსი).

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები