გადაწყვეტილება N 13 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ახალი ქსელები"-ს ხელახალ რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

ნომერი: 13 / 1

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 15, 2000

მიღების თარიღი ნოემბერი 15, 2000

საქართველოს კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა N 13

2000 წელი 15 ნოემბერი ქ. თბილისი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ახალი ქსელები"-ს

ხელახალ რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

 

"კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში საქმიანობის ლიცენზიის მფლობელთა ხელახალი რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ" კომისიის დადგენილების მე-2 მუხლის შესაბამისად

კომისიამ გადაწყვიტა:

1. გატარდეს ხელახალ რეგისტრაციაში შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ახალი ქსელები"(რეგისტრირებული ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონის სასამართლოს 1996 წლის 2 აგვისტოს N5ა/4-477 დადგენილებით):

ა) N167 ლიცენზია გაცემული 21.08.96 წ. - მოქმედების ვადა 21.08.06 წ.

ლიცენზიის სახეობა – ადგილობრივი და საქალაქთაშორისო კავშირებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი - საქართველოს ტერიტორიაზე სატელეფონო ქსელის მშენებლობა.

ბ) N168 ლიცენზია გაცემული 21.08.96 წ. - მოქმედების ვადა 21.08.06 წ.

ლიცენზიის სახეობა - ადგილობრივი და საქალაქთაშორისო კავშირებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი- საქართველოს ტერიტორიაზე სატელეფონო ქსელის ექსპლუატაცია

გ) N900 ლიცენზია გაცემული 09.04.99 წ. - მოქმედების ვადა 21.08.06 წ.

ლიცენზიის სახეობა – საცნობარო და სპეციალური სერვისით მომსახურება

ლიცენზიის საგანი - საინფორმაციო სამსახურით მომსახურება სამნიშნა 000 სერიული ნომრის გამოყენებით.

2. შეტანილ იქნეს სათანადო მონაცემები კომისიის უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში;

3. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსს გ. კვერენჩხილაძეს.

კომისიის თავმჯდომარე ვ. აბაშიძე

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები