„რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებაში დამატებების შეტანის შესახებ

ნომერი: 8 /

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 24, 2014 15:32

მიღების თარიღი ნოემბერი 07, 2014 15:32

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება №8

2014 წლის 7 ნოემბერი ქ. თბილისი

„რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებაში დამატებების შეტანის შესახებ

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს ანონის 64-ე მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე   მუხლის შესაბამისად, კომისია ადგენს:

მუხლი 1. „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის დამტკიცების შესახებ”  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებით დამტკიცებულ (სსმ, 05.07.2006 №90, მუხლი 1211) რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:

1. 470.0-790.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება:  გამოყენების ველში შეიცვალოს  ჩანაწერი ”სატელევიზიო მაუწყებლობა (ანალოგური) (470.0-822.0 მჰც)“ ჩანაწერით ”სატელევიზიო მაუწყებლობა (ანალოგური) (470.0-790.0 მჰც)”; ჩანაწერი ”სატელევიზიო მაუწყებლობა (ციფრული) (470.0-822.0 მჰც)“ ჩანაწერით ”სატელევიზიო მაუწყებლობა (ციფრული) (470.0-790.0 მჰც)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

470.0 - 790.0 მჰც

სამაუწყებლო

რადიო მიკროფონები

პერსპექტივაში

სატელევიზიო მაუწყებლობა (ანალოგური) (470.0-790.0 მჰც)

სარგებლობაში

სატელევიზიო მაუწყებლობა (ციფრული) (470.0-790.0 მჰც)

პერსპექტივაში

         

2. 790.0-862.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:

ა) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (791.0-821.0 მჰც, 832.0-862.0 მჰც) 2010/267/EU-ს და ECC/DEC(09)03-ს  შესაბამისად” და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ”პერსპექტივაში (ამჟამად ხელმისაწვდომია 791.0-796.0 მჰც, 806.0-816.0 მჰც, 832.0-837.0 მჰც, 847.0-857.0 მჰც)”;

ბ) გამოყენების ველიდან ამოღებულ იქნეს ჩანაწერი ”მობილური მომსახურების  საკომუნიკაციო სისტემა (806.0-862.0 მჰც)” და შენიშვნის ველიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვა ”პერსპექტივაში”;

გ) გამოყენების ველიდან ამოღებულ იქნეს ჩანაწერი ”სატელევიზიო მაუწყებლობა (ციფრული) (470.0-862.0 მჰც)” და შენიშვნის ველიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვა ”პერსპექტივაში”;

დ) გამოყენების ველიდან ამოღებულ იქნეს ჩანაწერი ”რადიო მიკროფონები” და შენიშვნის ველიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვა ”პერსპექტივაში”;

ე) გამოყენების ველში შეიცვალოს ჩანაწერი ”სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (824.25-889.515 მჰც)” ჩანაწერით ”სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (827.955-831.645 მჰც, 872.955-876.645 მჰც, 838.365-842.055 მჰც, 883.365-887.055 მჰც)”, ხოლო შენიშვნის ველში შეცვლილი იქნეს სიტყვა  ”სარგებლობაში” ჩანაწერით ”დროებით სარგებლობაში”;

ვ) გამოყენების ველიდან ამოღებულ იქნეს ჩანაწერი ”სატელევიზიო მაუწყებლობა (ანალოგური) (470.0-862.0 მჰც)” და შენიშვნის ველიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვა ”სარგებლობაში”;

ზ) გამოყენების ველიდან ამოღებულ იქნეს ჩანაწერი ”თავდაცვის სისტემები” და შენიშვნის ველიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვა ”პერსპექტივაში”და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

790.0 - 862.0 მჰც

ფიქსირებული სამაუწყებლო მობილური  გარდა საჰაერო მობილურისა

სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (827.955-831.645 მჰც, 872.955-876.645 მჰც, 838.365-842.055 მჰც, 883.365-887.055 მჰც)

დროებით სარგებლობაში

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (791.0-821.0 მჰც, 832.0-862.0 მჰც) 2010/267/EU-ს და ECC/DEC(09)03-ს  შესაბამისად

პერსპექტივაში (ხელმისაწვდომია 791.0-796.0 მჰც, 806.0-816.0 მჰც, 832.0-837.0 მჰც, 847.0-

         

3. 862.0-890.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:

ა) გამოყენების ველიდან ამოღებულ იქნეს ჩანაწერი ”თავდაცვის სისტემები” და შენიშვნის ველიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვა „პერსპექტივაში”;

ბ) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915.0 მჰც, 925.0-960.0 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს  შესაბამისად”  და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი „პერსპექტივაში (883.365-887.055 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” :

გ) გამოყენების ველში შეიცვალოს ჩანაწერი ”სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (824.25-889.515 მჰც)” ჩანაწერით ”სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (827.955-831.645 მჰც, 872.955-876.645 მჰც, 838.365-842.055 მჰც, 883.365-887.055 მჰც)”, ხოლო შენიშვნის ველში შეიცვალოს სიტყვა  „სარგებლობაში” ჩანაწერით „დროებით სარგებლობაში” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

862.0 - 890.0 მჰც

ფიქსირებული მობილური  გარდა საჰაერო მობილურისა სამაუწყებლო

მოკლე დისტანციაზე მოქმედი

პერსპექტივაში

სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (827.955-831.645 მჰც, 872.955-876.645 მჰც, 838.365-842.055 მჰც, 883.365-887.055 მჰც)

დროებით სარგებლობაში

მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; გლობალური მობილური სისტემა (GSM-800) (880-915 მჰც და 925-960 მჰც)

სარგებლობაში

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915.0 მჰც, 925.0-960.0 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს  შესაბამისად

პერსპექტივაში (883.365-887.055 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)

4. 890.0-942.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915.0 მჰც, 925.0-960.0 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს  შესაბამისად”  და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ”პერსპექტივაში (883.365-887.055 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

890.0 - 942.0 მჰც

ფიქსირებული მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა სამაუწყებლო რადიოსალოკაციო

მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; გლობალური მობილური სისტემა (GSM-800) (880-915 მჰც და 925-960 მჰც)

სარგებლობაში

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915.0 მჰც, 925.0-960.0 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს  შესაბამისად

პერსპექტივაში (883.365-887.055 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი

5. 942.0-960.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915.0 მჰც, 925.0-960.0 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს  შესაბამისად”  და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ”პერსპექტივაში (883.365-887.055 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

942.0 - 960.0 მჰც

ფიქსირებული მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა სამაუწყებლო

მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; გლობალური მობილური სისტემა (GSM-800) (880-915 მჰც და 925-960 მჰც)

სარგებლობაში

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915.0 მჰც, 925.0-960.0 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს  შესაბამისად

პერსპექტივაში (883.365-887.055 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი

6. 1710.0 - 1930.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:

ა) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1710-1785 მჰც და 1805-1880 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს  შესაბამისად” და შენიშვნის ველში დაემატოს სიტყვა ”პერსპექტივაში”;

ბ) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც)” 2012/688/EU და ECC/DEC(06)01-ის შესაბამისად და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ”პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)”;

გ) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”სისტემა კოდური დაყოფითა და მრავალჯერადი დაშვებით (1894.375-1899.375 მჰც, 1974.375-1979.375 მჰც)” და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ”დროებით სარგებლობაში”  და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

1710.0 - 1930.0 მჰც

ფიქსირებული მობილური

მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; გლობალური მობილური სისტემა (GSM-1800) (1710-1785 მჰც და 1805-1880 მჰც)

სარგებლობაში

უმავთულო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო სისტემა (DECT) (1880-1900 მჰც)

პერსპექტივაში

მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მჰც, 2010-2025 მჰც, 2110-2170მჰც)

სარგებლობაში

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1710.0-1785.0 მჰც, 1805.0-1885.0 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს  შესაბამისად

პერსპექტივაში

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს  შესაბამისად

პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)

სისტემა კოდური დაყოფითა და მრავალჯერადი დაშვებით (1894.375-1899.375 მჰც, 1974.375-1979.375 მჰც)

დროებით სარგებლობაში

7. 1930.0 - 1970.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც)” 2012/688/EU და ECC/DEC(06)01-ის შესაბამისად და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ”პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

1930.0 - 1970.0 მჰც

ფიქსირებული მობილური

მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მჰც, 2010-2025 მჰც, 2110-2170მჰც)

სარგებლობაში

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს  შესაბამისად

პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)

8. 1970.0 - 1980.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:

ა) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”მობილური/ფიქსირებული  საკომუნიკაციო ქსელები (MFCN) (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც)” ECC/DEC(06)01-ის შესაბამისად და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ”პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის);

ბ) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”სისტემა კოდური დაყოფითა და მრავალჯერადი დაშვებით (1894.375-1899.375 მჰც, 1974.375-1979.375 მჰც)” და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ”დროებით სარგებლობაში” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

1970.0 - 1980.0 მჰც

ფიქსირებული მობილური

მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მჰც, 2010-2025 მჰც, 2110-2170მჰც)

სარგებლობაში

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს  შესაბამისად

პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)

სისტემა კოდური დაყოფითა და მრავალჯერადი დაშვებით (1894.375-1899.375 მჰც, 1974.375-1979.375 მჰც)

დროებით სარგებლობაში

9. 2110.0 - 2120.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც)” 2012/688/EU და ECC/DEC(06)01-ის შესაბამისად და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ”პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

2110.0 - 2120.0 მჰც

ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა (ღრმა კოსმოსი) (დედამიწა-კოსმოსი)

მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მჰც, 2010-2025 მჰც, 2110-2170მჰც)

სარგებლობაში

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს  შესაბამისად

პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)

 10. 2120.0 - 2160.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც)” 2012/688/EU და ECC/DEC(06)01-ის შესაბამისად და შენიშვნის ველში დაემატოს სიტყვა ”პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

2120.0 - 2160.0 მჰც

ფიქსირებული მობილური

მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მჰც, 2010-2025 მჰც, 2110-2170მჰც)

სარგებლობაში

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს  შესაბამისად

პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)

11. 2160.0 - 2170.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ”ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც)” 2012/688/EU და ECC/DEC(06)01-ის შესაბამისად” და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ”პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

2160.0 - 2170.0 მჰც

ფიქსირებული მობილური

მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მჰც, 2010-2025 მჰც, 2110-2170მჰც)

სარგებლობაში

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს  შესაბამისად

პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და  2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)

მუხლი 2

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კომისიის წევრი                                                                  აკაკი სიხარულიძე

კომისიის წევრი                                                                          კახი ბექაური

თავმჯდომარე                                                                        ვახტანგ აბაშიძე

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები