რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებაში დამატებების შეტანის შესახებ

ნომერი: 5 /

გამოქვეყნების თარიღი მარტი 14, 2013

მიღების თარიღი მარტი 14, 2013

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

დადგენილება №5

2013 წლის 14 მარტი ქ. თბილისი

„რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებაში დამატებების შეტანის შესახებ

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, კომისია ადგენს:

1. „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული (სსმ, 05.07.2006 №90, მუხლი 1211) რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში შევიდეს დამატებები 68.0-74.8 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის:

ა) გამოყენების ველში დაემატოს ”წერტილი-მრავალწერტილი (68.0-74.0 მჰც)”;

ბ) შენიშვნის ველში დაემატოს სიტყვა ”პერსპექტივაში” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

68.0 - 74.8 მჰც

ფიქსირებული

მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა

მობილური და ფიქსირებული რადიოხაზები (68.0-74.0 მჰც)

წერტილი-მრავალწერტილი (68.0-74.0 მჰც)

თავდაცვის სისტემები

სარგებლობაში

პერსპექტივაში

პერსპექტივაში

2. „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული (სსმ, 05.07.2006 №90, მუხლი 1211) რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში შევიდეს დამატებები 432.0-438.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის:

ა) განაწილების ველში დაემატოს ”ფიქსირებული”;

ბ) გამოყენების ველში დაემატოს “მცირე სიმძლავრის მოწყობილობები (LPD)”;

გ) შენიშვნის ველში დაემატოს სიტყვა ”პერსპექტივაში” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

432.00 - 438.00 მჰც

ფიქსირებული

სამოყვარულო

რადიოსალოკაციო

დედამიწის თანამგზავრული შეწავლა (აქტიური)

მცირე სიმძლავრის მოწყობილობები (LPD)

სამოყვარულო

სამოყვარულო-თანამგზავრული

რადიოკავშირის სისტემები

პერსპექტივაში

სარგებლობაში

პერსპექტივაში

სარგებლობაში

3. „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული (სსმ, 05.07.2006 №90, მუხლი 1211) რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში შევიდეს დამატებები 430.0-432.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის:

ა) განაწილების ველში დაემატოს ”ფიქსირებული” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

430.00 - 432.00 მჰც

ფიქსირებული

სამოყვარულო

რადიოსალოკაციო

სამოყვარულო

რადიოკავშირის სისტემები

სარგებლობაში

სარგებლობაში

4. „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული (სსმ, 05.07.2006 №90, მუხლი 1211) რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში შევიდეს დამატებები 438.0-440.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის:

ა) განაწილების ველში დაემატოს ”ფიქსირებული” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

438.00 - 440.00 მჰც

ფიქსირებული

სამოყვარულო

რადიოსალოკაციო

სამოყვარულო

რადიოკავშირის სისტემები

სარგებლობაში

სარგებლობაში

5. „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული (სსმ, 05.07.2006 №90, მუხლი 1211) რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში შევიდეს დამატებები 440.0-450.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის:

ა) გამოყენების ველიდან ამოღებულ იქნეს ”მოკლე დისტანციაზე მოქმედი (446.0-446.1 მჰც)”, შენიშვნის ველიდან ამოღებულ იქნეს ”სარგებლობაში” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი

განაწილება

გამოყენება

შენიშვნა

440.00 - 450.00 მჰც

მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა

ფიქსირებული

რადიოსალოკაციო

რადიოკავშირის სისტემები

პროფესიონალური მობილური რადიო (PMR 446)

სარგებლობაში

პერსპექტივაში

6. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კომისიის წევრი                                                                       აკაკი სიხარულიძე

კომისიის წევრი                                                                       ირაკლი მოსეშვილი

კომისიის წევრი                                                                      კარლო კვიტაიშვილი

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები