„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო ტრანზიტის განხორციელებისას მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის მიერ მაუწყებლის სიგნალის გავრცელებისთვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებების ტექნიკური მონაცემების დამტკიცების

ნომერი: 8 /

გამოქვეყნების თარიღი აგვისტო 26, 2013

მიღების თარიღი აგვისტო 26, 2013

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

დადგენილება №8

2013  წლის 26 აგვისტო

ქ.თბილისი

„მაუწყებლობის შესახებ“   საქართველოს კანონით   გათვალისწინებული    სავალდებულო ტრანზიტის განხორციელებისას მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის მიერ მაუწყებლის   სიგნალის  გავრცელებისთვის  აუცილებელი  ტექნიკური   საშუალებების ტექნიკური მონაცემების დამტკიცების თაობაზე

„მაუწყებლობის შესახებ“    საქართველოს  კანონის  მე-40I  მუხლის  მე-4 პუნქტის, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის (სარეგისტრაციო კოდი N450140000.05.001.017018, ვებ–გვერდი 25.07.2013) მე-2 მუხლის მე-8 პუნქტის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VII და IX თავების შესაბამისად, კომისია ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს  „მაუწყებლობის შესახებ“   საქართველოს კანონით   გათვალისწინებული    სავალდებულო ტრანზიტის განხორციელებისას, მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის მიერ მაუწყებლის სიგნალის  გავრცელებისთვის  აუცილებელი  ტექნიკური   საშუალებების ტექნიკური მონაცემები (დანართი N1);

მუხლი 2

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კომისიის თავმჯდომარე                                                                       კ. კვიტაიშვილი

კომისიის წევრი                                                                                       ს. ბრიტანჩუკი

კომისიის წევრი                                                                                      ი. მოსეშვილი

 

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები