''სსიპ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატის გრაფიკული სტრუქტურიდსა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე" 2010 წლის 22 მარტის3144/22 გადაწყვეტილების ძალადფაკარგულად გამოცხადებისა და სსიპ ''საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატის გრაფიკული სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2016 წლის 27 ოქტომრის 3708/22 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული საშტატო ნუდხით განსაზღვრული თანამდებობებისათვის დადგენილი სამუშაოთა აღწერილობების (საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩათვლით) დამტკიცების თაობაზე კომისიის 2016 წლის 12 დეკემბრის 36/28 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 6 / 38

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 06, 2017 11:45

მიღების თარიღი სექტემბერი 06, 2017 11:45

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები