ოქტომბერი 30, 2020 13:45

წერილი ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებულ პირებს

როგორც თქვენთვის ცნობილია, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 185-ე მუხლის მე-18 ნაწილის თანახმად, კენჭისყრამდე 8 საათით ადრე და კენჭისყრის დღის 20 საათამდე, აკრძალულია საარჩევნო მიზნებისათვის ავტომატიზებული სატელეფონო ზარების განხორციელება და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აღნიშნული შეზღუდვა და კენჭისყრის დღეს უზრუნველყოთ კანონის მოთხოვნათა დაცვა.

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები